Modalitatea de declarare in Romania a veniturilor obtinute din strainatate de catre freelanceri – 2016

Acest articol reprezinta o varianta actualizata a articolului initial cu modificarile legislative ce se aplica din anul 2016. Am gandit acest articol sub forma unei scheme simplificate, a unui rationament logic, a unui pattern de urmat de catre cineva care realizeaza venituri din strainate si nu stie cum sa le incadreze, cum sa le declare si ce anume datoreaza statului roman.

Prezentul articol se refera la capitole vaste din legislatie si ca atare doar puncteaza schematic anumite aspecte. Articolul se va actualiza in permanenta cu informatiile solicitate de voi in comentarii, care au legatura cu situatia prezentata in articol, dar care nu au fost destul de detaliate la momentul publicarii articolului.

PASUL 1 – AVETI OBLIGATII DE PLATA CATRE STATUL ROMAN?

Sunteti considerat contribuabil (art. 58 Cod Fiscal) si subiect de taxe si impozite in Romania daca:

 • sunteti persoana fizica rezidenta;
 • sunteti persoana fizica nerezidenta dar desfasurati o activitate in Romania intr-o anume locatie fixa (prin intermediul unui sediu permanent în România);
 • sunteti persoana fizica nerezidenta dar sunteti salariat in Romania
 • sunteti persoana fizica nerezidenta si obtineti alte venituri din Romania

Daca va incadrati la unul din punctele de mai sus, datorati impozite si contributii statului roman. Marea problema este sa stabiliti daca sunteti considerat din punct de vedere legal rezident fiscal pe teritoriul Romaniei. In aceasta situatie se gasesc marea majoritate a celor ce vor citi acest articol. Daca sunteti persoane fizice rezidente in Romania, datorati impozit pentru veniturile realizate din orice sursa, fie ele realizate in Romania sau din afara Romaniei.

Ca sa stabiliti daca sunteti considerat rezident in Romania mergeti la pasul urmator.

PASUL 2 – STABILIREA REZIDENTEI FISCALE

Conform ANAF, elementele care determina daca aveti rezidenta fiscala in Romania sunt urmatoarele:

 • domiciliul în România;
 • locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acestuia şi a familiei sale;
 • centrul intereselor vitale amplasat în România;
 • persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Dupa cum se observa, conditia celor 183 de zile petrecute sau nu pe teritoriul Romaniei cu care majoritatea sunteti familiarizati, este doar una din conditiile care duc la stabilirea rezidentei fiscale, mai multi factori fiind  luati in calcul cand se face aceasta analiza. Acest lucru este deseori trecut cu vedere, poate si din cauza ca celelalte conditii pot parea vagi. Ca de exemplu, conditia referitoare la centrul intereselor in Romania. Cu toate acestea ele au substanta si produc efecte. Conform art. 7 din Codul Fiscal:

centrul intereselor vitale – locul de care relaţiile personale şi economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate. În analiza relaţiilor personale se va acorda atenţie familiei soţului/soţiei, copilului/copiilor, persoanelor aflate în întreţinerea persoanei fizice şi care sosesc în România împreună cu aceasta, calitatea de membru într-o organizaţie caritabilă, religioasă, participarea la activităţi culturale sau de altă natură. În analiza relaţiilor economice se va acorda atenţie dacă persoana este angajat al unui angajator român, dacă este implicată într-o activitate de afaceri în România, dacă deţine proprietăţi imobiliare în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România;

Stabilirea rezidenţei fiscale la momentul plecării persoanelor fizice din România

Sa presupunem ca sunteti o persoana fizica romana care a plecat din Romania sau doriti sa plecati din Romania si nu sunteti sigur daca mai sunteti sau nu considerat rezident fiscal roman. Aceasta este procedura de urmat:

„În vederea scoaterii în evidenţă de către autoritatea fiscală, persoana fizică rezidentă în România şi persoana nerezidentă au obligaţia să înregistreze, cu 30 de zile înaintea plecării din România, formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” la autoritatea fiscală competentă.”

În termen de 15 zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoanei fizice dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în evidenţele fiscale. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.

Dacă ulterior înregistrării formularului persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus menţionat certificatul de rezidentă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale, în vederea aplicării prevederilor convenţiei. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, va continua să fie considerată rezidentă în România, având obligaţie fiscală integrală până la sfârşitul anului calendaristic în care a făcut dovada schimbării rezidenţei fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, completează formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” şi este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care persoana fizică părăseşte ţara noastră, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.

Daca ati stabilit faptul ca sunteti sau inca veti ramane pentru anul in curs rezident fiscal in Romania mergeti mai departe la pasul urmator.

PASUL 3 – VENITUL ESTE IMPOZABIL SAU NEIMPOZABIL?

Conform art. 60 din CF, următorii contribuabili sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);

c) pensii;

d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator. Încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informaţională, al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului finanţelor publice.

Conform art. 62 urmatoarele tipuri de venituri sunt neimpozabile:

a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;

b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decât cele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor;

c) indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

d) recompense acordate conform legii din fonduri publice;

e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deşeurilor care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

f) veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deşeurilor din patrimoniul personal;

g) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum şi orice alte drepturi, cu excepţia câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi.

h) despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;

i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;

j) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor naturale, precum şi pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

k) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, etc.

l) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat, conform legii;

m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal …”

o) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat;

p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de moştenire ori donaţie.

q) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice

r) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, precum şi veniturile în valută primite de personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

s) veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale din activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia acestora de oficial să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

ş) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activitatea de consultanţă desfăşurată în România, în conformitate cu acordurile de finanţare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme internaţionale şi organizaţii neguvernamentale;

t) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activităţi desfăşurate în România, în calitate de corespondenţi de presă, cu condiţia reciprocităţii acordate cetăţenilor români pentru venituri din astfel de activităţi şi cu condiţia ca poziţia acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

ţ) sumele reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru creditele primite în conformitate cu legislaţia în vigoare;

u) subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare;

v) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii şi văduvele de război, accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice etc.

w) premiile obţinute de sportivii medaliaţi .

x) premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România;

y) prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

z) alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

Daca venitul vostru nu se incadreaza la veniturile scutite sau voi nu va aflati printre persoanele scutite de impozit, inseamna ca venitul vostru este impozabil, mergeti mai departe la pasul urmator.

PASUL 4: STABILIREA NATURII VENITULUI: DEPENDENT SAU INDEPENDENT

Ca sa intelegem ce reprezinta din punct de vedere fiscal activitate dependenta si activitate independenta trebuie sa analizam art. 7 din Codul fiscal:

1. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependentă la funcţia de bază – orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază;

3. activitate independentăorice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:

 • persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
 • persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
 • riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
 • activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
 • activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
 • persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
 • persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;

In contextul actual exista un mare pericol de reincadrare a activitatilor prestate ca activitati dependente daca aceste conditii nu sunt indeplinite. Reincadrarea va presupune considerarea tuturor veniturilor ca si venituri din salarii sau asimilate si recalcularea impozitelor ca si cum acestea ar fi venituri pe salarii, la care se vor adauga dobanzi si penalitati de la data la care ati realizat primul venit si pana cand achitati sumele noi stabilite prin reincadrare.

Reincadrarea ca si operatie este prevazuta in Codul Fiscal la art. 11 alin (1) care specifica:

(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuţii sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei/activităţii.

Bineinteles ca organul fiscal trebuie sa motiveze decizia prin indicarea exacta a elementelor care au condus la o asemenea decizie dar apreciez ca baza acestei reincadrari vor fi criteriile de mai sus.

De aceea este recomandat ca in contractele de prestari servicii incheiate cu tertii sa se introduca clauze care sa arate in mod cert faptul ca activitatea nu este una dependenta, adica mentionat in mod specific faptul ca nu exista un program stabilit, ca activitatea se desfasoara cu resursele poprii si la sediile proprii cu angajati proprii etc.

In concluzie, daca ati determinat faptul ca realizati venituri dintr-o activitate dependenta (deci nu indepliniti cel putin 4 dintre criteriile de mai sus) trebuie sa cititi acest articol pe care l-am scris pe AvocatNet, referior la obligatiile declarative si de plata ale unei persoane rezidente in Romania, care obtine venituri din salarii din strainatate.

Daca ati determinat faptul ca realizati venituri dintr-o activitate independenta (deci indepliniti cel putin 4 din criteriile de mai sus) mergeti la urmatorul pas pentru a descoperi categoria de venit pe care il realizati.

PASUL 5 – DETERMINAREA CATEGORIEI DE VENIT OBTINUT

Daca ati stabilit faptul ca sunteti sau inca veti ramane pentru anul in curs rezident fiscal in Romania iar venitul este obtinut dintr-o activitate independenta, urmatorul pas este sa determinati ce fel de venit obtineti din strainatate. Desi majoritatea dintre voi sunteti denumiti generic freelanceri, din punct de vedere fiscal prestati servicii foarte diferite intre ele, care in functie de cum sunt incadrate, sunt si taxate foarte diferit. Unii dintre voi scrieti articole, altii prestati servicii de consultanta IT, altii scrieti programe sau faceti template-uri si teme de mobil pe care le vindeti, altii obtineti venituri din adsense etc.

Desi toti sunteti freelanceri, fiecare din aceste venituri se incadreaza si se taxeaza diferit. De aceea, incadrarea in categoria de venit este foarte importanta. Iar implicatiile se extind dincolo de latura fiscala. De exemplu, daca obtineti venituri din drepturi de autor (sa zicem ca scrieti niste articole si cedati drepturile de autor diverselor site-uri) nu aveti obligatia autorizarii activitatii, dar daca de exemplu, prestati servicii sau faceti comert cu diverse bunuri, aveti obligatia autorizarii activitatii.

Articolul 67 din Codul Fiscal defineste activitatile independente ca fiind activitatile care cuprind veniturile din:

 • activităţi de producţie
 • comerţ
 • prestări de servicii
 • veniturile din profesii liberale
 • veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Sa explicam ce inseamna fiecare categorie de venit in parte.

Daca nu va este clar ce inseamna productie, ce inseamna comert si ce inseamna prestare de servicii si mai ales care sunt diferentele intre ele va puteti ghida asa:

Cumparati bunuri dintr-o parte, peste care va puneti o suma si le vindeti catre alte persoane? Faceti comert.

Cumparati anumite bunuri asupra carora interveniti pentru a le transforma in alt bun si doar atunci le vindeti catre alta persoana? Faceti productie.

Faceti un serviciu cuiva deoarece va pricepeti intr-un domeniu anume si incasati bani pentru asta? Prestati servicii.

Veniturile din profesii liberale sunt veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, acele activitati prestate in baza unei legi speciale care reglementează respectiva profesie. O lista cu aceste activitati gasiti aici.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.

Daca nu va incadrati in nici un tip de venit independent de mai sus si deja ati stabilit cu certitudine ca nu desfasurati nici o activitate dependenta inseamna ca ar trebui sa va incadrati la un tip de venit care nu este considerat independent si prin urmare nu ar putea fi reincadrat ca activitate dependenta.

ALTE tipuri de venituri

Venituri din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri) – sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din inchirierea bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente. Devine activitate independenta inchirierea atunci cand o persoana fizica are un număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal; incepând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.

Venituri din investitii – cuprind veniturile din dividende, dobanzi, castigul din vanzarea/cumpararea de actiuni, venituri din lichidarea unei firme

Venituri din pensii

Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

Venituri din premii si jocuri de noroc – cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62, sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale; cuprind si toate sumele încasate, bunurile şi serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot.

Venituri din alte surse – orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus. In codul fiscal sunt date cateva exemple de venituri din alte surse dar acele exemple nu sunt limitative.

Conditia esentiala pentru a incadra venitul identificat ca impozabil la venituri din alte surse este sa nu poata fi incadrat in nici o categorie prezentata mai devreme.

De asemenea, la art. 117 din Codul fiscal se mai face precizarea ca orice venituri constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată se considera venituri din alte surse.

Daca ati ajuns pana aici si nu ati identificat categoria de venit unde puteti incadra venitul obtinut de voi, nu exista decat doua explicatii: ori ati gresit ceva, ori desfasurati o activitate ilegala. 🙂

Nu va panicati, probabil ati gresit ceva.

Cateva exemple de incadrare a activitatilor pe are le presteaza cei cu care m-am intalnit in cadrul consultatiilor pe care le ofer la sediul nostru ar fi:

 • servicii IT – prestare servicii
 • videochat – prestare servicii
 • realizare de texte pentru diverse site-uri si bloguri – drepturi de autor

(mai completam pe parcurs cu cerinte din comentarii)

PASUL 6 – DETERMINAREA MODALITATII OPTIME DE IMPOZITARE SI STABILIREA EFECTIVA A OBLIGATIILOR DECLARATIVE SI A IMPOZITELOR DATORATE

Acum ca ati identificat categoria de venit pe care o realizati, sa vedem cum o putem impozita si cum o putem optimiza la impozitare.

Daca obtineti venituri din drepturi de autor,  – avem vesti proaste, nu prea aveti ce alegere sa faceti; drepturile de autor sunt impozitate prin retinere la sursa; nu aveti nevoie de o forma juridica de inregistrare.

Veniturile din investitii, din pensii, din premii si jocuri de noroc – se impoziteaza prin retinere la sursa; exista exceptii; nu aveti nevoie de o forma juridica de inregistrare.

Veniturile din inchirieri – se determina pe baza chiriei inscrise in contract din care se deduce o cota de 40% ca si cheltuiala. Daca inchirerea se realizeaza in scop turistic iar camerele sunt situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impunerea se face pe baza unei norme anuale de venit. Pentru veniturile din chirii se depun declaratii de venit anticipat si se platesc contributii anticipate, urmand ca la finalul anului sa se regularizeze venitul; daca aveti sub 5 contracte de inchiriere pe an nu aveti nevoie de o forma juridica de inregistrare.

Daca ati determinat ca ceea ce prestati se incadreaza la profesiile liberale, acestea au un statut aparte, exercitarea acestora fiind reglementate de legi speciale. In cazul in care doriti sa va exercitati profesia liberala organizat ca PFA nu aveti obligatia autorizarii la ONRC. Puteti gasi aici o lista orientativa a acestor profesii liberale. Lista este preluata de pe site-ul ONRC, adica direct de la sursa. Unele profesii pot fi prestate si in cadrul unui SRL. Ramane la alegerea voastra intre aceste doua forme, in functie de respectiva profesie liberala.

Ajungem in sfarsit, la veniturile obtinute din productie, sau comert sau prestare de servicii. Aceste tipuri de venituri nu pot fi prestate fara o forma de inregistrare fiscala. 

Pentru aceste venituri aveti obligatia autorizarii activitatii prestate la ONRC si in consecinta trebuie sa alegeti intre diversele forme de organizare juridica prevazute de legislatia in vigoare.

Acestea sunt:

PFA, Intreprindere Individuala, Intreprindere Familiala, Societate nume colectiv, Societate comandita simpla sau pe actiuni, SRL, SRL-D (debutant), Grup de interes economic, Societate pe actiuni, Societate si companie nationala, Societate europeana holding, Societate europeana constituita prin fuziune, Regie Autonoma, Organizatie cooperatista de credit, Societate cooperativa de credit I si II, Cooperativa agricola I si II, Societate europeana – filiala, Societate europeana sau GIE (grup de interes) cu sediul in Romania, Sucursala Regie Autonoma, Sucursala societate cooperativa, Sucursala a unei firme cu sediul in strainatate.

Desi optiunile se intind pe cateva randuri, in practica avem de fapt doar doua-trei alegeri: PFA, Intreprindere Individuala, SRL sau pentru cine indeplineste conditiile SRL-D.

Impozitarea PFA in 2016

PFA-urile au la dispozitie 2 forme de impozitare – pe norme de venit si in sistem real.

Impozitarea pe norme de venit, consta in impozitarea unei sume fixe determinate prin lege, denumita norma de venit si nu a venitului efectiv realizat. Suma este stabilita in functie de judetul sau sectorul in care PFA-ul isi are sediul. Acest sistem se aplica doar pentru anumite coduri CAEN, (activitati). Lista cu codurile CAEN pentru care se poate aplica sistemul de impozitare pe norme de venit si normele de venit aferente anului 2016 le gasiti aici.

Daca in cursul unui an fiscal se depaseste plafonul de 100.000 euro, PFA-ul este obligat sa treaca de la sistemul de impozitare pe norme de venit la sistemul real.

Impozitarea in sistem real presupune tinerea contabilitatii in partida simpla, impozitul pe venit si contributiile se platesc la venitul estimat la inceputul anului pentru anul in curs, urmand ca la finalul anului sa se depuna declaratii pentru venitul efectiv realizat si sa se regularizeze sumele platite.

Un PFA plateste in anul 2016 urmatoarele impozite :

 • 16% impozitul pe venit calculat la diferenta dintre sumele incasate si platile efectuate pentru cheltuielile considerate deductibile pentru PFA
 • sanatate 5.5% platit la venitul net realizat
 • pensie 10.5%; exista exceptii, contributia se plateste in functie de venitul realizat efectiv in anul anterior, sub un anumit plafon nu se plateste contributia obligatorie.

Impozitarea SRL in 2016

SRL-urile care in anul anterior au realizat o cifra de afaceri mai mica de 100.000 euro (plafon calculat la cursul valutar de la 31.12 al anului precedent) sunt denumite microintreprinderi si se impoziteaza cu:

 • 3%, 2% sau 1% impozit aplicat
 • 5% impozit pe dividende si in functie de situatia asociatilor mai adaugati 5.5% sanatate

Pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor mai trebuie indeplinite o serie de conditii pe care nu le detaliez aici deoarece articolul s-ar prelungi la nesfarsit.

SRL-urile care depasesc o cifra de afaceri de 100.000 euro in anul anterior sau in timpul anului platesc impozit pe profit in cuantum de 16%, incepand cu trimestrul in care au depasit plafonul.

PASUL 7 – CAND INTERVINE OBLIGATIA INREGISTRARII CA PLATITOR DE TVA SI CARE SUNT PROBLEMELE DE CARE VA VETI LOVI

In afara de plata impozitului pe veniturile obtinute si plata contributiilor sociale, trebuie sa mai luati in calcul si obligativitatea inregistrarii ca platitor de TVA si plata TVA-ului catre stat.

Obligativitatea inregistrarii ca si platitor de TVA intervine cand:

 1. In cursul unui an, indiferent de forma de organizare (si chiar daca nu aveti nici o forma de organizare ci realizati venituri ca si persoana fizica) depasiti plafonul de 220.000 ron/an; plafonul se calculeaza proportional cu timpul efectiv in care ati obtinut veniturile in timpul unui an fiscal; astfel, daca v-ati infiintat in luna iunie a unui an, plafonul se calculeaza doar pentru 6 luni din anul respectiv adica 220.000 ron/12*6 luni de activitate.
 2. Prestati servicii catre persoane impozabile din UE. In acest caz aveti obligatia sa va inregistrati in Registrul Operatorilor Intracomunitari si sa obtineti un numar valid de TVA. Numarul de TVA poate fi valabil doar pentru operatiile realizate in UE sau poate fi valabil pentru toate operatiile desfasurate, inclusiv cele de pe teritoriul Romaniei (un fel de TVA full option, cum imi place mie sa spun).
 3. Realizati achizitii de bunuri si servicii din afara Romaniei, din UE. Daca achizitionati servicii din UE, chiar si in valoare de o suma modica,  trebuie sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI). Pentru achizitii de bunuri, exista acest plafon de 10.000 euro sub care nu aveti obligativitatea inscrierii in ROI.

De retinut la acest capitol:

 • exceptia cu plafonul de 10.000 euro se aplica pentru achizitia de BUNURI
 • plafonul se calculeaza la cursul valutar de la data aderarii adica este 34.000 lei.
 • ca sa va inscrieti in ROI aveti doua optiuni: numar TVA valabil exclusiv in UE (adica nu si in Romania, in Romania ramaneti neplatitori de TVA) si numar TVA (full-option) care va face platitori de TVA atat in Romania cat si in UE. Implicatiile fiscale ale celor 2 optiuni sunt foarte diferite si voi detalia intr-un articol separat acest aspect.

De mentionat faptul ca la momentul actual (ianuarie/februarie 2016) SRL-urile obtin foarte greu spre deloc numarul de TVA, de vina fiind declaratia 088 care trebuie depusa de catre firme, in urma careia fiscul constata ca „nu ati justificat intentia si nu ati dovedit capacitatea” sa detineti un numar valid de TVA. Mai multe detalii despre declaratia 088 gasiti in acest articol scris de mine pentru AvocatNet.

Totodata, mai multe amanunte despre obtinerea codului de TVA la PFA-uri gasiti in acest articol, din care veti observa ca PFA-urile pot obtine acest numar de TVA mult mai usor decat SRL-urile, cel putin in acest moment.

Astept comentarii si sugestii de informatii care sa completeze articolul.

Daca lucrurile tot nu sunt clare sau doriti o solutie aplicata situatiei dvs. particulare, va astept la o consultatie la biroul nostru din Strada General Berthelot nr. 21 etaj 1 apt. 7, interfon 7. Daca nu sunteti din Bucuresti, consultatia se poate realiza si pe skype.

Consultatia consta 250 lei si mai multe amanunte gasiti aici.

Comments

 1. Bogdan

  Foarte util articolul, multumesc frumos! Lipsesc doar cateva linkuri – de exmplu, lista de la profesii liberale. (nu sunt carcotas, doar am observat si am vrut sa ajut 🙂 )

  1. Alex

   Buna ziua!
   I mica intrebare:
   Casa cumparata din salarii si apoi vanduta in uk (deci are dta agreement) se impoziteaza de statul Roman odata ce sunt adusi acesti bani in tara?
   Multumesc in avans
   Alex

    1. Bianca Sheherezada

     Salut, Luiza,

     Am intrat pe site-ul tau cautand raspunsuri la o intrebare care ma framanta de luni de zile: ca freelancer, trebuie sau nu sa imi declar veniturile si sa contribui la stat? Asta, in conditiile in care am 18 ani, nu sunt salariata si am inceput de aproape un an sa castig maxim 1000$ pe luna din scrisul de articole in cadrul a diverse proiecte cu clienti din Romania, UK sau de pe platforme precum Freelancer si Upwork. Din ce am citit aici pe site, ma incadrez in categoria obtinerii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala. Si locuiesc in Romania. Deci teoretic am obligatia de a plati contributie la stat. Recent am inceput si sa construiesc un site si sa obtin venituri din afiliere cu magazine online – asta la ce tip de venit intra? Oricum, intrebarea mea este urmatoarea: cum anume ar trebui sa imi declar veniturile, unde, cui, care sunt pasii care trebuie parcursi, de unde sa incep pentru ca nu inteleg intocmai cum ar trebui sa contribui. Nu am nici PFA nici SRL, am doar conturi pe platforme si pe skype unde discut cu anumiti clienti pentru care scriu si care ulterior imi platesc serviciile in contul meu bancar, al platformei (care isi trage un comision generos din castigurile mele – asta nu se pune ca taxa?) sau PayPal (de asemenea). Imi doresc ca toate acestea sa fie legale pe viitor sa imi pot continua activitatea ca freelancer, si m-as bucura daca ai gasi putin timp sa imi raspunzi si sa ma lamuresti. Desigur, daca doresti – daca nu, nu e nicio suparare, eu iti doresc mult succes cu site-ul tau si cu YouTube, pentru ca este foarte util tot ceea ce scrii! 🙂

     O seara placuta!

 2. @Bogdan – iti multumesc chiar pentru orice sesizare, articolul a fost scris pe parcursul a mai multe luni de zile, sigur lipsesc chestii! Lista respectiva este un word care trebuie salvat pe calculator, nu este un link, eu am incercat acum si la mine merge. La tine nu?

  1. Bogdan

   Nu merge linkul de pe „aici” din frazele: Veniturile din profesii liberale sunt veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, acele activitati prestate in baza unei legi speciale care reglementează respectiva profesie. O lista cu aceste activitati gasiti aici.

   si

   Lista cu codurile CAEN pentru care se poate aplica sistemul de impozitare pe norme de venit si normele de venit aferente anului 2016 le gasiti aici.

   Eu peste astea am dat.

 3. Buna ziua,

  citez din art.:

  „Un PFA plateste in anul 2016 urmatoarele impozite :

  impozitul pe venit calculat la diferenta dintre sumele incasate si platile efectuate pentru cheltuielile considerate deductibile pentru PFA”

  intrebare: care este cuantumul acestui impozit?

  Multumesc.

 4. claborare strainatate

  Bună Luiza, deci dacă eu am fost chemat în altă țară să fac desene la un eveniment, plătit fiind de o firmă străină, mă încadrez la drepturi de autor și plata impozitelor e făcută de cei cu care am colaborat. Sau încă am de făcut plăți la statul român?

  1. @paul – daca prin „ai fost chemat in alta tara” inseamna ca tu lucrezi de pe teritoriul acelei tari, inseamna ca trebuie sa respecti legile acelei tari si sa te inregistrezi fiscal acolo, respectand totodata ce scrie la primul capitol, respectiv sa anunti autoritatile si sa faci dovada ca esti inregistrat in alt stat. Daca nu lucrezi/te-ai mutat in alta tara, esti inca rezident roman si trebuie sa te inregistrezi/sa declari/sa platesti catre statul roman.

 5. Cosmin

  La declaratia 201, pentru sume mai mari de 50.000 euro se plateste si T.V.A ?

  1. @Cosmin – pentru sume mai mari de 65.000 euro, echiventul in lei al unui plafon fix de 220.000 ron, toate persoanele devin platitoare de TVA, daca veniturile obtinute sunt de natura economica.

   1. Bell

    Eu stiam ca daca veniturile sunt din EU, si firma de la care primesti bani este platitor de TVA, atunci tu nu platesti TVA, chiar daca ai depasit plafonul de 220.000 RON.

 6. Cosmin

  Venituri de natura economica-adica daca vand ceva?
  La mine e vorba de prestari servicii ! Multumesc pentru amabilitate!

  1. De natura economica inseamna ca desfasori activitate in scopul obtinerii de venituri ce se considera impozabile. Prestarile de servicii se includ in aceasta categorie a veniturilor impozabile, de natura economica etc. Deci indiferent prin ce le declari si cum esti organizat, daca realizezi astfel de venituri si depasesti 220.000 ron/an devii obligatoriu platitor de TVA. Plafonul se calculeaza dupa anumite reguli, am scris in articol – direct proportional cu lunile in care ai desfasurat activitate in anul de referinta.

 7. Paul

  Luiza, multumim pentru documentare. La fel ca si Cosmin; asta inseamna ca daca ai venituri mai mari de 65.000 Euro declarate prin formularul 201, sursa Google Adsense intram la „prestare servicii”, asadar datoram pe langa cei 16%, sanatate, pensii inca 24% TVA? Am totusi o intrebare, ANAF-ul de ce nu face nici o observatie cand le declari suma? OK, sa zicem ca nu sunt atenti dar cand iti calculeaza decizia de impunere, de ce nu mentioneaza acest lucru? Sa inteleg ca retroactiv o sa ne trezim ca datoram ANAF 24%+penalizari calculate din spate? Asta inseamna ca cei ca mine care au fost corecti si si-au declarat toate veniturile pot sa se pregateasca linistiti pentru inchisoare. Eu unul nu am acesti bani stransi pentru cativa ani asa ca ma pregatesc pentru ce e mai rau. Regret sincer ca am fost singurul fraier care si-a declarat toate veniturile cand toata lumea mi-a spus sa nu o fac. Nici prin cap nu mi-a trecut ca exista un plafon de 220.000 RON pe an.

  1. @paul – imi pare rau pentru situatia ta; ca sa iti raspund la intrebare Anaf nu are rol consultativ, practic iti inregistreaza orice ii duci, e chiar obligat sa o faca; nu are insa obligatia sa te informeze despre alte declaratii sau obligatii pe care le ai in afara de ceea ce depui in acel moment la ghiseu; decizia de impunere se refera la impozit si contributii, cei ce se ocupa de TVA sunt alt „departament”. Raspunsul meu e general, nu iti cunosc exact nici natura venitului si nici exact ce ai depus, pe cati ani in urma… dar regula generala este cea expusa.

   1. Paul

    @Luiza – multumesc pentru raspuns. Sumele au fost de peste 65000 Euro pe ultimii 4 ani si au fost declarate integral prin formularul 201. Provenienta sumelor a fost din Google Adsense. De-asta sunt revoltat pentru ca in 4 ani, nu s-a sinchisit nimeni sa mentioneze acest plafon. Nici ANAF-ul, nici Google, nimeni. Imi si imaginez personalul ANAF: lasa-l, lasa-l sa aduca aici sume de bani din afara tarii si dupa il executam direct silit ca nu are de unde sa pune deoparte atatia bani. Macar de as fi beneficiat de aceste sume insa ca sa faci atatia bani, cea mai mare parte din ei se reinvesteste. Cum am zis, ma pregatesc de inchisoare. Probabil or sa imi dea minim 20 de ani si o sa fac parte din categoria celor mai mari evazionisti sau cum or sa ma numeasca, comparandu-ma cu Dinu Patriciu sau altii care au furat direct din bugetul de stat milioane si iau arest la domiciliu. Probabil o sa ma sinucid, nu stiu o sa iau in considerare toate variantele, sa vedem care e cea mai „avantajoasa” pentru mine. Sunt convins ca in orice tara civilizata din lumea asta erai avertizat in legatura cu un anumit plafon, nu te lasau sa te duci asa direct la spanzuratoare. Cei care cititi asta, fiti „smart” si plecati undeva unde statul are grija de cetatenii sai, altfel o sa ajungeti ca mine.

    1. @paul – raspunsul acesta este pentru tine dar si pentru cei care citesc aceste comentarii: ANAF, Google etc, nimeni nu are nici o obligatie catre voi sa va anunte, sa va informeze, sa va atentioneze despre legile pe care trebuie sa le respectati. De aceea sunteti freelanceri si nu angajati – raspunderea si riscul afacerii este la voi!
     Nu fac acest comentariu peiorativ, acuzativ ci in ideea in care cu cat mai repede intelegeti acest lucru, cu atat mai repede macar va INFORMATI asupra riscului si decideti in cunostinta de cauza daca vreti sa respectati legile sau decideti sa plecati din tara, sau eu stiu ce alta directie alegeti.

     1. Paul

      Multumesc pentru raspuns Luiza. O ultima intrebare daca esti draguta. Din punctul tau de vedere, ce intelegi din acest text (raspunsul oficial al Google pentru TVA, in limba romana as fi copiat textul dar devenea prea mare comentariul): https://support.google.com/adsense/answer/1322031?hl=ro

    2. Ciprian

     Ce site detii, Paul? Sau ce canal youtube, de ai asemena venituri? Chiar sunt curios.

 8. Bogdan

  Luiza, as mai avea o intrebare punctuala, poate tu ai un raspuns la ea. Sa spunem ca lucrez ca PFA cu norma de venit. Mi se stabileste ce am de platit, dar la un moment dat mi se reduc veniturile realizate. Pot cere o recalculare sau sunt obligat sa platesc la fel pana la finalul anului?

  1. @Bogdan – scopul normei de venit este ca indiferent cati bani faci (pana in 100.000 euro anual) tu sa platesti la norma de venit acele impozite. Deci indiferent cum scad sau urca veniturile tale, referinta este norma de venit. Sper ca am inteles intrebarea.

   1. Bogdan

    Ma gandeam ca, de exemplu, am o norma de venit anuala de x lei. Am de platit la ea y ei pe trimestru dupa calculul facut de ei la inceputul anului. Dar sa zicem ca dupa al treilea trimestru nu mai realizez venituri peste norma aceea. In momentul ala, practic, eu trebuie sa platesc pana la finalul anului cat e norma, nu?

    1. @bogdan – da, corect, chiar daca depasesti norma, tot atata platesti cat au calculat ei la inceput; singura conditie este sa nu depasesti plafonul de 100.000 euro si sa ai grija si la plafonul de TVA de 220.000 RON/an.

     1. Bogdan

      Am inteles; deci nu exista recalculare. Exista doar sa inchizi, eventual, PFA-ul dupa ce ai platit pana in momentul acela.

     2. @Bogdan – exista niste reduceri corective la norma initiala daca te afli in anumite situatii pe care le stabileste fiecare ANAF in parte dar nu se aplica la situatia expusa de tine; totusi pentru exemplificare, pentru 2016 ANAF S1 aplica:
      Administratia Sector 1 a Finantelor Publice
      Reducere a normelor de venit:
      1) Pentru femeile care au indeplinit virsta de 60 de ani si barbatii de 65 de ani,reducerea normei de venit cu 40 %;
      3) Pentru persoanele cu handicap sau stare de invaliditate (altele decat handicap grav sau accentuat), reducerea normei de venit cu 50%
      4) Reducerea cu 50% pana la data de 31.12 a anului in curs pentru persoanele care se afla in primul an de activitate si au fost disponibilizate in ultimele 3 luni
      5)In cazul in care un contribuabil cumuleaza mai multe din conditiile de mai sus, se aplica o singura reducere, in procentul cel mai mare

      Gasiti aceste corectii la finalul link-ului cu norma de venit din articol.

 9. Raul Lucian

  Buna ziua,
  Un venit similar celui dat ca exemplu de dvs: venituri din Adsense (in cazul meu sunt venituri din programul de afiliere Amazon), in ce categorie s-ar incadra? Exista in acest caz varianta impunerii ca si persoana fizica, fara necesitatea crearii unui PFA sau SRL?
  Multumesc

  1. @ralul lucian – veniturile din Adsense sunt venituri din prestari servicii publicitate, deci prestari servicii pentru care trebuie sa va autorizati ca sa prestati activitatea legal, sub o forma din ce le indicate de Registrul Comertului.

   1. Teo

    @Luiza apreciez raspunsul si probabil stii mai multe decat noi, dar cu cat ma documentez mai mult cu atat sunt mai confuz 🙁 De ex. cum spui aici: veniturile Adsense sunt venituri din prestari servicii publicitate. Poate am ratat definitia, dar sunt prestarile servicii publicitate definite undeva? Pt ca eu la aceasta denumire as asocia efectiv crearea continutului publicitatii, de care Google si clientii lor sunt responsabili, nu eu ca detinator de site. Mie imi pare mai mult ca venitul din Adsense se aseamana foarte mult cu un venit din chirie de ex. (iti inchiriezi o bucata din site lui Google iar acesta te plateste in schimb). Mi se pare similar si cu reclamele puse pe case / blocuri, etc.. Beneficiarii sumelor pt afisarea acestor reclame (pe blocuri de ex) oare tot ca prestari servicii publicitate isi definesc ‘activitatea’ impozabila? (Pt ca in esenta nu prea e o ‘activitate’ 🙂 Multumim pt. informatii

    1. Teo

     Ca sa detaliez un pic analogia: constructorul blocului este similar cu creatorul site-ului. Proprietarii din bloc sunt similari cu proprietarul site-ului (creatorul unui site si proprietarul unui site pot fi persoane diferite pt ca site-urile se pot vinde de la entitate la entitate) iar reclama de pe bloc este similara cu reclama de pe site. Dupa cum vad eu proprietarii blocului (altfel spus proprietarul site-ului) trebuie impozitat nu pt o prestare de servicii pt ca proprietarul nu ‘face’ nimic. El doar ‘lasa’ pe cineva sa puna o reclama – conceptul asta mi se pare ca e egal cu chiria. Exact la fel intr-o chirie proprietarul „lasa” pe cineva sa stea acolo (fie ca el a construit casa aia sau, si fie ca inca se mai construieste la casa sau constructia s-a terminat de mult timp)

     1. Cata

      salut. foarte bine ai punctat TEO.
      veniturile obtinute dintr-un website mai exact prin faptul ca permiti publicarea unor bannere de exemplu, nu necesita ca proprietarul site-ului sa declare o forma juridica (SC/PFA/II/etc) pentru a declara acele venituri.
      reprezinta practic doar o inchiriere partiala a unui spatiu din site-ul tau si cred ca se poate asimila la activitati de inchiriere bunuri mobile
      depinde insa acum cat de receptiva este practica la nivel de ANAF in momentul in care te prezinti cu un contract de inchiriere a unui spatiu de xyz pixeli de pe bunul tau mobil (proprietatea persoana fizica) reprezentand siteultau.[extensie] :))

      Bunurile mobile prin natura lor sunt, potrivit art. 539 C.civ., acele lucruri pe care legea nu le consideră imobile, această calitate fiind stabilită şi pentru undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum şi pentru energia de orice fel produse, captate şi transmise, în condiţiile legii, de orice persoană şi puse în serviciul său, indiferent de natura mobiliară sau imobiliară a sursei acestora.

 10. Raul Lucian

  Credeti ca este valabil si in cazul veniturilor din afiliere la Amazon?
  Mai exact: detin un blog pe nisa dronelor. Daca un vizitator ajunge de pe blogul meu (prin intermediul linkului de afiliat), pe Amazon si face o achizitie, un anumit procent imi este platit prin intermediul unui cec pe care Amazon mi-l expediaza fizic aici, in Romania.
  Care este opinia dvs?
  Multumesc!

 11. Florea Irina

  Buna ziua, m-a interesează o consultație pe Skype

 12. Gicu

  Buna ziua.

  1. Daca banii din strainatate sunt obtinuti din graphic design, logo design, la ce categorie de venit se incadreaza pe 201?… la drepturi de proprietate intelectuala sau la alte venituri?

  2. Daca infiintez un PFA cu domeniu de activitate design grafic, si achizitionez pentru desfasurarea activitatii software Adobe (sa zicem din Irlanda), trebuie sa inregistrea PFA platitor de TVA?

  1. @Gicu – 1. nici, nici; s-ar incadra la prestari servicii; da, are o componenta de drepturi de autor dar produsul finit presupune si activitati de realizare a softului la comanda, care ar fi codul caen 6201; oricum, pentru drepturi de autor v-ar trebui un contract cu beneficiarul in care sa specifice clar ca sunt drepturi de autor;
   2. aveti un plafon de 10.000 euro pentru achizitii de bunuri sub care nu trebuie sa va inregistrati; pentru servicii nu e nici un plafon, trebuie sa va inregistrati direct; este discutabil daca un soft este un bun sau un serviciu, contabiliceste vorbind este o imobilizare necorporala, un bun intangibil; depinde si ce alte achizitii mai aveti din UE si cum sunt acestea interpretate;

   1. Gicu

    Multumesc pentru raspuns. Cateva precizari:

    Este vorba exclusiv de desene (nici un fel de sofware implicat, decat cel cu care realizez desenele – Adobe Illustrator de ex.). Nu exista nici un contract. Exista un website (intermediarul), clientul posteaza un concurs de logo design, eu castig concursul si primesc banii in cont paypall de la site-ul intermediar.

   2. Gicu

    Buna ziua. Tocmai am descarcat declaratia 201 actualizata de pe anaf.ro si observ ca nu exista o categorie prestari servicii, ceea ce inseamna ca design grafic intra la „alte venituri”?

 13. Mircea

  Buna ziua,

  ” Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România și nu se declară. Adică dacă prestați activitatea efectiv în altă țară nu trebuie să declarați veniturile în România.”

  Mai este valabila aceasta afirmatie ? Mentionez ca lucrez intr-o tara care nu are nici un fel de acord bilateral cu Romania pe aceasta tema.

  Multumesc!

 14. Marius

  Multumiri pentru articol Luiza. Daca imi era neclar pana acum, acum e clar unde ma incadrez si anume la prestari servicii. Si dupa cum ai spus pentru asta trebuie infiintata o forma de gen PFA. Intrebarile mele sunt urmatoarele:
  Daca deja am realizat venituri anul trecut (dar pana acum nu stiam clar ca trebuie sa imi fac PFA pt veniturile astea) cum le declar? Veiturile de anul trecut le declar prin 201 si doar din 2017 voi putea declara pe PFA veniturile din 2016? Sau daca imi fac PFA acum, ANAF va calcula pe PFA si veniturile de anul trecut desi anul trecut nu aveam PFA?

  O alta intrebare ar fi legata de eventuale venituri din Forex. La ce categorie s-ar incadra acestea si cum sunt impozitate?

  Multumesc.

  1. @marius – pe o entitate nou creata nu se pot declara venituri din urma ci doar de la data infiintarii inainte; veniturile de anul trecut le declari prin 201 daca iti primeste la ghiseu, iar pentru 2016 faci pfa, depui declaratie anticipatasi declari veniturile asa.

 15. Multumim mult pentru articol. Cateva intrebari:

  – eu fac traduceri pe Upwork, dar nu sunt traducator autorizat de ministerul justitiei, deci nu intru la profesiile liberale. Asta inseamna obligatoriu PFA/SRL, corect?

  – pentru ca aveam firma pe vremea cand s-a introdus impozitul forfetar, si pentru ca ce faceam eu pe firma la momentul respectiv a fost lovit tare de tot de criza, nu am avut cu ce-l plati si nu mi-am permis nici sa platesc un contabil sa mai depun declaratii pentru o vreme, ca sa-mi pot plati chiria – deci pe scurt am cazier fiscal si nu-mi pot deschide PFA, nu castig nici destul cat sa platesc reactivarea firmei si amenzile aferente – asta inseamna ca practic oricum voi fi in ilegalitate?

  – Upwork a implementat din decembrie 2015 ideea ca la serviciile lor platesti TVA – adica la taxa de 10% din fiecare proiect pe care o iau, se aplica TVA-ul tarii in care declari ca locuiesti – asta inseamna ca orice freelancer care le foloseste serviciile, trebuie sa aiba cod de TVA?

  – daca declaram totul ca activitate dependenta – da, fac bani pe Upwork de la 25 de clienti, dar eu declar un singur angajator – Upwork – si platesc toata lista de chestii datorate ca pentru un salariu, ANAF are sanse sa se autosesizeze ca Upwork spune ca sunt contractor independent si eu n-ar fi trebuit sa le dau banii asa? Si evident, nu mai trebuie sa am cod de TVA, PFA si alte asemenea?

  1. @aeiuliana – da, prestari servicii; ca sa infiintezi PFA nu iti cere cazier din cate stiu eu; up-work doar respecta o directiva cu tva-ul care era in vigoare de mai mult timp, ei doar din decembrie au implementat-o; inseamna ca orice freelancer trebuie sa plateasca tva-ul din tara lui daca nu e platitor de tva, daca are cod valid de tva nu se mai adauga acel tva; deci poti ramane neplatitor (pe persoana fizica) dar platesti acel tva in plus; upwork e pentru tine un furnizor de servicii, alte interpretari sunt eronate.

   1. Conform site-ului ONRC, Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale. pt infiintarea PFA. Da, nu este in lista de documente cerute la infiintare, dar vad ca l-au mentionat la final….

    1. @iuliana – Mai bine intrebi acolo. Eu nu stiam de acest lucru, o fi ceva nou, intreb si eu la randul meu.

 16. Multumim mult pentru articol. Am si eu o intrebare:
  Daca lucrez pentru o companie din EU online, pe baza de „Agreement of term and conditions” cu norma de lucru si venit stabilit pot sa declar veniturile prin declaratia 201?. Precizez ca eu stau in Romania.

  1. @ileana – veniturile se declara in functie de natura lor, deci intai trebuie stabilit ce fel de venituri prestati, ca sa putem incadra acele venituri intr-o baza legala, pe o forma legala si abia apoi vorbim de declaratii.

 17. maria

  Salut! Daca obtin venituri ocazionale din activitatea de tester IQ, nu e ceva ce stiu dinainte ci depinde de proiect de acceptul lor….la sfarsitul lunii stiu ce am castigat .Firma din strainatate imi cere cod VTA din tara ca sa poata face viramentele.Este nevoie de infiintarea unui PFA sau pot face o declaratie la finante ca persoana fizica.?Multumesc.

 18. B.B.

  Felicitari pentru site si efort si pentru umanizarea transmiterii informatiei prin spatiul fiscal-contabil. Cautind informatie si incercind sa-mi clarific lucrurile, inclusiv pe acest site, am ramas cu senzatia ca lucrurile stau intr-o zona de usoara confuzie in ceea ce priveste freelancing-ul si m-am gindit sa-mi transmit si eu opinia – NU merge cu 201 daca activitatea e desfasurata din Ro si platita din alta tara. Obligatoriu 200, stiu ca nimeni n-are chef sa se autorizeze dar 201 nu e un compromis care sa intre nici macar aproximativ pe cadrul legal. D201 apare doar atunci cind activitatea se face fizic in afara granitelor, nu virtual.

  Pe ce ma bazez ?

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Facebook/1_Sesiune_20_mai_2015.pdf

  Studiind spete din link-ul de mai sus, de ex. la poz. 26 dar si 24 sau 23 putem clarifica niste lucruri:
  – venituri realizate cind esti fizic in Romania (lucrind pe online sau nu, cu computerul legat in retea sau nu, lucrind remote sau pe hdd-ul local precum si lucrind cu grebla sau cu altceva ) dar platite de un partener/contractor strain NU se declara cu D201 .
  Acea prepozitie „din” se refera la locul unde esti ca persoana atunci cind realizezi veniturile (locul unde desfasori activitatea ) si nu la sursa din care vin banii (strainatate sa zicem). Prin urmare se va folosi declaratia 200 (cea pt. venituri „din” Romania la toti freelancerii care lucreaza de acasa din fata computerului sau din fata goblenului, 201 nu merge ca o cale de compromis pentru zona gri )
  – veniturile realizate cind esti in alta tara (daca esti in continuare rezident fiscal roman ) se declara in D201 . Aici intra inclusiv salarii platite pentru ce prestezi cind esti in alta tara dar care sunt platite de un agajator roman sau strain dar cu rezidenta in Romania.
  – veniturile realizate cind lucrezi in alta tara si care sunt platite de un angajator strain fara rezidenta sau legatura cu Romania n-au nici o treaba cu fiscul roman. Acelasi lucru si daca nu mai ai rezidenta in Ro, asta e evident.

  Incadrarea la activitate dependenta ramine importanta ca element de luat in calcul si poate schimba situatia. (alte formulare, alt context, alta discutie)

 19. M.M.

  Buna Luiza, am si eu o intrebare. Urmeaza sa ma angajez in UK pe un contract de prestari servicii ( pot obtine orice act cum ca a fost taxat in UK venitul) dar voi fi angajat acolo si voi sta practic in Romania. Este vreo problema daca nu declar venituri la ANAF? Daca da,ce venituri trebuie sa declar? Cum se face toata aceasta operatie, pentru ca nu vreau sa imi fac PFA nu vreau sa ma complic, prevederea anti dubla-taxare nu este destul de clara. In cazul in care imi fac PFA, ce inseamna sa fiu platitor de TVA ? Pe langa cei 32% enumerati mai sus mai sunt nevoit sa platesc alte chestii ? Ajutoor , sunt foarte confuz urasc hartiile vietii . 🙁

   1. M.M.

    Multumesc ft mult.. dar inca sunt nelamurit ce se intampla cu CASS-ul.. cum si daca pot atesta ca a fost platit in UK. In formularul pe care l-ai precizat care este rostul randurilor cu taxe si etc. , acolo se presupune ca le trec pe cele din UK de pe „fluturas”?

  1. B.B.

   E o nebunie curata, eu as prefera de o mie de ori varianta PFA numai ca nici aia nu e la alegere, tre’ sa poti demonstra independenta activitatii.
   Spicuim din articolul scris chiar de doamna Luiza: „angajatorul din UK are obligatia sa depuna in Romania D090 la inceput si apoi D112 lunar pt. dvs.” – in practica nu cred ca angajatorul are habar ca legea din RO il obliga la asta desi abaterea e grava dpdv fiscal pt. acest angajator :). Tare as vrea sa vad fiscul roman cum executa silit vreo firma de UK aflata intr-o situatie de asta. Daca printr-o minune angajatorul depune aceasta D112 atunci dvs. depuneti 224 si la contributiile sociale treceti fix aceleasi sume care s-ar trece la un calcul legal pe un stat de plata pe care se presupune ca angajatorul l-a facut si l-a declarat prin D112 (atentie, treceti contributiile individuale nu cele ale angajatorului pe acest D224 – si e vorba de contributii sociale de Romania nu de UK ). Daca insa angajatorul nu stie si nu depune D112 , atunci dvs. trebuie sa depuneti D112 (in D112 veti evidentia atit contributiile angajatorului cit si cele individuale iar dvs. trebuie sa le si platiti pe alea individuale celelalte raminind in sarcina angajatorului (reamintesc ca vorbim de cazul cind angajatorul nu depune si nu achita ce scrie in D112 ) . Dvs. trebuie sa platiti si impozitul pe acest salariu, impozit care rezulta atit din D112 cit si din D224.
   Logic vorbind, deoarece sunteti rezident roman n-ar avea nici un sens sa fiti asigurat in UK (asigurari sociale sau de sanatate in UK ) dar practic trebuie sa vorbiti cu angajatorul sa-i explicati si lui ca tre’ sa cunoasca toata legislatia din RO cu privire la modul de calcul si de declarare a contributiilor sociale , moment in care acesta va ramine perplex. Totodata trebuie sa va uitati pe contract pentru ca unii angajatori de pe afara sunt suficient de isteti sa scrie in aceste contracte ca angajatul sau partenerul de ctr., adica dvs. raspunde solidar in caz de stabilire a vreunor obligatii suplimentare de catre vreun fisc (al lor sau al nostru ).

   1. M.M.

    Eu nu inteleg.. de ce trebuie sa depuna angajatorul chestii cand el nu are absolnut nicio treaba cu Romania..nici nu face produse ptr Romania, nici nu are sucursala sau orice de genul in Romania. Sa platesc impozit de salariu iar in Romania, dupa ce a fost taxat deja in UK ? Nu inteleg..

    1. B.B.

     Asa sunt regulile internationale, nu le-a inventat Romania si nu aplica Romania ceva diferit sau atipic sau ciudat fata de ce aplica restul statelor. Sa ne uitam pe site-ul gov UK

     https://www.gov.uk/government/publications/romania-tax-treaties-in-force

     In documentul din link, la art. 16, zis si Dependant Personal Services zice asa :
     „Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State ”

     Referitor la contributii sociale exista si acolo un „Regulament european privind coordonarea sistemelor de securitate sociala” ( Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si Regulamentului (CE) de implementare nr. 987/2009 ) . Pe scurt principiul e ala ca angajatul sa fie supus unei singure legislatii si se prefera din motive practice ca legislatia sa fie aia din statul in care angajatul desfasoara „o parte substantiala” din activitate sau statul sau de rezidenta daca persoana are mai multi angajatori (art. 13)

    2. B.B.

     Daca exista conventie pt. evitarea dublei impuneri impozitul pe salariu platit intr-o tara e recunoscut de cealalta si se deduce pina la limita cotei din tara care recunoaste deducerea (cu multe acte doveditoare bineinteles ). Numai sa fie platit pe baze legale corecte in acea prima tara si nu pentru ca angajatorul nu stie/nu-i pasa de ce scrie prin legi.

     1. Atata timp cat compania de afara nu are sediul, filiala sau sucursala deschisa in Romania, nici un salariat nu trebuie sa plateasca statului roman nimic. Acest lucru este prevazut in absolut toate tratatele pentru dubla impozitare. Nu conteaza unde locuiesti tu. Taxele le plateste firma, acolo unde este ea situata.

   2. Andrew

    Nu e vorba de nici o „istetime” din partea angajatorului strain. Acordul e recunoscut si reglementat de legea romaneasca!

 20. Buna ziua.Ati putea sa-mi spune-ti daca castig bani pe un site din Spania cu pachete publicitare care imparte beneficiul realizat intre afiliati,cum ar trebui declarati acesti bani.Pot sa ii declar cu declaratia 201?

 21. Vlad

  Bună,
  În primul rând, felicitări pentru articolele de pe site!
  Sunt PFA și am și eu câteva întrebări, sper să nu fie prea „off-topic” unele dintre ele:
  1. Știu că facturile electronice sunt separate față de cele pe hârtie, ca serie (se mai adaugă un „E” undeva, de exemplu) și ca număr ((re-)încep de la 1). Cele externe (care automat sunt electronice) constituie și ele o categorie separată, cu serie distinctă și cu re-începerea numerotării? Sau se pot amesteca cu celelalte facturi electronice, emise intern (în țară)?
  2. Unde/cum se păstrează facturile electronice? Se printează și se pun pur și simplu la dosarul cu clienți, ca și cele întocmite pe hârtie (cu facturierul)?
  3. Pentru clienți din Canada (cărora le emit factură electronică) mai există vreo condiție pe care trebuie s-o-ndeplinesc? (cum ar fi să mă înscriu în vreun registru al operatorilor, cum e al celor intracomunitari pentru țări din UE) Din câte am înțeles, nu există vreo condiție/formalitate de genul.
  4. Am înțeles că a crescut impozitul pe sediu. Cum la mine nu ar fi cazul să se aplice (prestez activități în domeniul informatic), trebuie să completez explicit vreo declarație care să indice, de exemplu, că îmi efectuez munca „pe teren”?

  Mulțumesc!

 22. Societatea din RO neplatitoare de TVA presteaza servicii catre o persoana FIZICA din UE.
  Cum aflu daca persoana fizica din UE este impozabila sau neimpozabila?

  1. @laurentiu – daca persoana fizica, este doar atat, o simpla persoana care foloseste pentru interesul lui propriu serviciile prestate de tine, nu are o forma de inregistare fiscala, este o persoana neimpozabila; afli acest lucru intreband-o si cerandu-i datele de facturare.

 23. Multumesc pentru raspuns. Firma neplatitoare de TVA din UE este considerata impozabila sau neimpozabila?

  1. @laurentiu – daca vorbim de o entitate care este inregistrata fiscal vorbim de o persoana impozabila.

   1. „daca vorbim de o entitate care este inregistrata fiscal vorbim de o persoana impozabila”

    Ma gandesc ca nu este impozabila daca nu este platitoare de TVA. Cred ca impozabilitatea se refera la TVA. Am gasit un text pe un serviciu de facturari de la noi:

    „dacă firma clientului extern este plătitoare de TVA, atunci trebuie mai întâi să te inregistrezi în scopuri de TVA pentru operațiuni intracomunitare și, de asemenea, să te înregistrezi în Registrul Operatorilor Intracomunitari; asta înseamnă că în România vei continua să emiți facturi fără TVA, dar vei primi un număr de TVA valid, astfel încât să poți emite facturi externe tot fără TVA; când faci factura externă pe factureaza.ro, la rubrica ‘Regim special TVA’ selectezi ‘taxare inversă’
    dacă nici firma ta, nici cea a clientului extern nu plătesc TVA, atunci e simplu, factura se emite fără TVA.”

   2. 247

    Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol: b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;

    ART. 158^2 Registrul operatorilor intracomunitari
    Incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
    c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;

    Din cate citesc eu aici, daca persoana impozabila nu plateste TVA in tara lui, nu esti obligat sa te inregistrezi in scopuri de TVA sau in Registrul operatori intracomunitari.

   3. 247

    Norme metodologice: ART. 133
    13. (1) Pentru stabilirea locului prestării serviciilor potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, se are în vedere noţiunea de persoană impozabilă, astfel cum este aceasta definită din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

    Exact cum a fost scris mai sus, „Cred ca impozabilitatea se refera la TVA.”

 24. Laurentiu

  Buna ziua. Daca prestez servicii online, in domeniu IT, part time, cu venituri mici intre 400-800ron/luna, cum trebuie sa declar veniturile si unde ? Ma incadrez la „prestari de servicii” si primesc plati din EU si SUA prin paypal. Trebuie PFA ?. Multumesc anticipat, sunt prea confuz si nu inteleg exact cum trebuie sa procedez pentru a face totul legal.

  1. @laurentiu – daca prestezi servicii, activitatea prestata trebuie autorizata printr-o forma din cele pe care registrul comertului le pune la dispozitie, cu exceptia profesiilor liberale, care se ghideaza dupa legi speciale.
   – daca prestezi servicii, nu exista notiunea de part time, pe care o regasim doar in cazul in unui contract individual de munca
   – restul de amanunte referitoare la vectorul fiscal si la obligatiile tale privind clientii din afara Ro trebuie discutate pe o speta concreta.

   1. Laurentiu

    In cazul meu, prestez servicii pentru jocuri online, contra cost, pentru cei care nu au la dispozitie timpul liber necesar sau suficiente cunostiinte sa atinga un anumit statut, rank sau nivel, primesc plata de la persoane fizice din afara tarii, fara a fi angajat pe baza unui contract, nu este un venit fix si cred ca se incadraza ca freelancing/prestare de servicii. Regret ca nu am ajuns pe acest site prima oara si ca tot ce am citit inainte ma induce in eroare, mi-a fost sugerat sa deschid un SRL-D, alte persoane au spus ca n-am nevoie de nimic. Vreau doar sa ma asigur ca pot desfasura activitatile in mod legal, fara a risca amenzi sau alte probleme. Habar nu am unde trebuie sa merg si ce trebuie sa fac, ma simt foarte limitat in aceasta incercare de a intelege cum sta treaba.Multumesc inca o data.

   2. Maria

    Buna!
    De mare ajutor articolul!

    M-ar interesa daca taxele datorate venitului realizat si nedeclarat se anuleaza/prescriu daca persoana vizata se autorizeaza sub o forma(PFA sau SRL), pentru perioada anterioara organizarii ca PFA/SRL?
    Exista in lege ceva de genul?
    Adica daca realizezi la un moment data ca esti in ilegalitate si vrei sa repari aceasta situatie care sunt penalitatile pentru nedeclararea anterioara organizari ca PFA/SRL a veniturilor?

    Multumesc!

    1. Perioada de prescriptie este de 5 ani dar nu are legatura cu infiintarea unei forme juridice. Deci nu, nu exista ce ai intrebat tu.

     1. maria

      Ok. Dar cum poti sa rezolvi asta? Se declara veniturile pe ultimii 5 ani? E vorba de un angajat din Ro scutit de plata impozitului din salarii in Ro care a avut colaborari fara contract cu persoane non Ue carora le a oferit consultanta online in domeniu web. Adica pe langa veniturile sin salariu a avut si alte venituri nedeclarate.

      Declaratia de venit nu se depune decat pe anul anterior?
      Cui ma pot adresa spre consiliere/ solutionare?
      Multumesc!

 25. Vlad

  Foarte util articolul si foart detaliat, multumesc Luiza !

  M-ar interesa totusi daca persoana care este considerata ca avand rezidenta fiscala in Romania, va plati impozit pe venit atat in Romania cat si in tara in care lucreaza ?

  Care sunt modalitatile pentru a putea intra in contact cu tine ?
  Multumesc

  1. @vlad – va plati, cel putin in primul an de cand isi schimba rezidenta, dar depinde de tara unde se duce, daca exista tratat nu va fi dubla impunere.
   Poti lua legatura cu mine pe mail, FB etc.

 26. Costin

  Lucrez ca freelancer pe un site de freelancing (upwork).
  Sa spunem ca am castigat $100. Taxa site-ului upwork este de 10%. => mie imi vor intra in contul de paypal aprox. $90.
  Intrebarea mea este: valoarea facturii pe care o emit catre upwork este valoarea de $100 sau de $90?

  Multumesc

 27. Amalia Dima

  Buna seara,

  Din cate stiu eu, persoanele cu handicap grav sunt scutite de plata impozitului pe venit.
  Daca lucreaza ocazional ca freelancer online, trebuie sa declare aceste venituri?
  Daca da, ce formular trebuie completat?

  Multumesc

  1. @Amalia – eu din cate stiu persoanele cu handicap sunt scutite de impozitul pe venitul din salarii, nu pe impozitul din veniturile obtinute din activitati independente; eu nu stiu sa existe o asemenea scutire dar nu am cautat in mod expres niciodata.

   1. Amalia Dima

    Multumesc ff mult pentru raspunsul la intrebarea mea.

    Conform codului fiscal in vigoare

    ART. 60 – Scutiri

    Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
    1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
    a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
    b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);
    c) pensii;
    d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

    Lucrad ca graphic designer (ocazional) cred ca este o activitate independenta, daca gresesc va rog sa corectati-ma 🙂

 28. Am o intrebare. Daca imi fac o firma in Estonia dar prestez din Romania obiecte de decoratiuni hand made la comanda, le vand din Romania worldwide prin intermediul internetului si le trimit cu dhl, pe langa asta mai prestez si servicii de design de interior pe site-uri de freelancing si la clienti in strainatate, e legal fara a-mi deschide un sediu in RO? Practic activitatea o desfasor din RO. Trimit obiecte din Romania.
  Daca e legal, atunci pe declaratia 201 la „Statul in care s-a realizat venitul” trec Estonia?
  Nu vreau sa ma trezesc ca sunt acuzat de evaziune fiscala, spalare de bani sau mai stiu eu ce infractiuni. Am mai vazut la aoro.ro ca firma e inregistrata in Cehia dar ei vand in Romania si mi se pare in afara legii dar probabil imi scapa mie ceva.

  Mersi mult!

  1. @razvan – daca firma din Estonia desfasoara activitate in Romania ar trebui sa o faca prin intermediul unui sediu fix, adica ar trebui sa se inregistreze in Romania; acest lucru evident variaza in functie de modelul de business, de particularitati, aceasta fiind doar ideea generala.
   In general nu imi dau cu parerea pe situatii „din auzite” cum este cea expusa de tine cu aoro.ro.

 29. Ma incadrez la drepturi de autor si lucrez pentru o firma din strainatate (blog writing). Ce trebuie sa fac. Ce si unde declar? E nevoie de PFA?

  Multumesc!

  1. @badita – nu ai nevoie de PFA; depui 020 inaintea inceperii activitatii impreuna cu contractul de drepturi de autor la Anaf. La final de an depui declaratia cu venitul efectiv realizat.

 30. Activitatile independente nu sunt scutite de plata impozitelor la stat. Pasul 3 1) a.)

  1. Amalia Dima

   cipriussCip citeste ……..one more time :*

   PASUL 3 – VENITUL ESTE IMPOZABIL SAU NEIMPOZABIL?

   Conform art. 60 din CF, următorii contribuabili sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit:

   1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

   a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

 31. Am o întrebare:
  Dacă am loc de munca si in timpul liber postez filmulețe pe YouTube si castig si de acolo niște bani (nu vin de la google ci de la o rețea cu care am făcut parteneriat rețeaua este in Hong Kong iar acolo nu se platesc taxe)trebuie sa declar si aceste venituri ?

  1. @marius – da, toate veniturile (in afara de cele scutite prin lege) trebuiesc declarate; acesta nu este scutit.

 32. Lucas

  Buna seara,

  Daca am un PFA si sunt si asociat unic intr-un SRL … pot sa fac contract de prestari servicii intre SRL si PFA?

  Multumesc

  1. @lucas – operatiile se vor considera facute intre persoane afiliate si va fi nevoie de dosar de preturi de transfer; mai bine nu.

 33. LUCAS

  Ideea este ca SRL-ul este inscris in ROI, in timp ce PFA-ul nu este. Facand un contract intre cele doua, practic … PFA-ul lucreaza extern fara ROI. Intrebare ramane, care-i baiul, e interzis, e nelegal sau ce probleme ar fi?

   1. LUCAS

    Multumesc, uite cum invatam lucruri noi :-). Am inceput sa citesc despre acest dosar si am aflat ca daca sunt sub pragul de 50000 eur anual, nu asa avea nevoie de el, corect? (OpANAF nr. 442/2016)

 34. Hey Luiza, ca de obicei, minunat articol dar am si eu, 2 intrebari:

  1. Luam exemplu cazul unui amic, programator si el deasemenea, castiga in jur de $3.000/luna din freelancer.com ( din peste 10 surse, cateodata chiar si mai multi „sefi” pe luna ) .
  Face 1 extragere pe luna catre PayPal (plateste 4.6% PayPal Fee, ramane in mana cu $2.800 si ceva ). A fost la peste 5 avocati diferiti, aceasi rezolvare => SRL + contract , dar i-ar fi imposibil sa faca contract cat timp el face cate un proiect la 2-3 zile, este stupid, contract cu toate persoanele cu care lucreaza chiar ar fi imposibil.
  A 2-a solutie nu este convenabila absolut deloc, PFA ( dar din nou este o problema, omul nevand certificare in ceea ce face ). O declarare la ANAF pentru avere din nou este cu problema, pentru ca pana la urma este declaratia de AVERE , averea trebuie justificata cumva, si deasemenea, inca nu se stie foarte sigur daca averea se calculeaza in sistem = extragi in 3 luni 9.000$ , cheltui si tu pe nevoi personale $3.000, deci averea ta e de $6.000 iar impozitul ar trebui platit 16% din $6.000 sau din $9.000 ?
  Crezi ca stii vreo solutie la aceasta problema?

  2. Am citit din mai multe surse ca cei care incaseaza din PayPal nu trebuie sa declare din nou decat daca depasesc un prag de 70.000 euro anual, ceva de genu, sau au bunuri in valuare de 25.000 euro masina, sau case , chestii de genul, nu sunt deloc update in legatura cu asta deci imi cer scuze daca ma insel cu ceva.

  Iti multumesc si tine-o tot asa!

  1. @Alexandru – 1. solutii sunt chiar cele detaliate de tine, faptul ca aceste solutii implica un cost foarte ridicat, asta este alta discutie; alte „solutii” nu cunosc; sunt de acord ca legea este stupida, dar asta este legea, nu avem cum sa o ocolim momentan, speram in simplificarea ei.
   2. nu exista nici un plafon sub care veniturile nu trebuiesc declarate; acele plafoane de care mentionezi tu au legatura cu pragul peste care fiscul te considera momentan cu risc ridicat si te verifica, dar asta nu inseamna in nici un caz ca sub aceste valori esti „safe”.
   In concluzie, PFA sau SRL pentru activitatea descrisa si declararea tuturor veniturilor.

   1. Deci solutia lui mai pe Romaneste este sa faca 50% 50% cu statul ( aproximativ, un PFA undeva la 40-42% ) .

    Concluzia este ca daca sunteti programatori sau postati video cu views’uri multe pe YouTube mai simplu este sa platiti un social security si sa fugiti in Bulgaria ( nu depaseste $200 ) sau si mai simplu rezident in Italia ( plata doar pe o chirie , iesiti muuult mai bine decat cu statul nostru ), ceea ce mi se pare total de plans, nimeni care chiar invata ceva si chiar stie sa faca ceva nu este lasat sa faca si este silit sa ii fie sila de o tara atat de frumoasa ca a noastra ( sa fim seriosi, si Vandam este indragostit de tara noastra, deci cine spune ca e tara de $#@$# sa se mai gandeasca inca 1 data daca a vizitat macar 10% din tot ce poate oferi aceasta tara ).

    Seara placuta in continuare, Luiza, poate putem face o petite sau orice si sa mergem „mai sus” cu ea, nu este posibil ceva in genul asta intr-o tara din sec. XXI , in America toti tinerii sunt finantati de banci si de tot ce se poate sa isi deschida propria afacere, sa prospereze , si aici nu stiu cum sa te bage „jos” mai rapid.

    Inca 1 data, multumesc pentru activitate si raspunsurile tale!

     1. Thanks!

      Luiza, nu mi-ai raspuns insa la o intrebare, o repet aici

      ” … inca nu se stie foarte sigur daca averea se calculeaza in sistem = extragi in 3 luni 9.000$ , cheltui si tu pe nevoi personale $3.000, deci averea ta e de $6.000 iar impozitul ar trebui platit 16% din $6.000 sau din $9.000 ? ”

      Multumesc inca o data!

     2. Luiza, in legatura cu formularul 201 sau 200, nu mai stiu exact care, prin care iti declari averea anual si impozitul este 16%.

     3. @alexandru – nu se declara „averea” ci veniturile realizate in anul precedent.
      Fara o forma de inregistrare juridica si fiscala nu se permite nici un fel de deducere.

     4. Deci dupa capul lor, omu respectiv nu mananca si nici nu bea nimic, nici nu se imbraca ( la toate aceste oricum platind 24% TVA’ul care le revine tot lor ), asa se face treaba in Romania, si dupa se intreaba ” de ce ne plec tinerii din tara ?! ” .
      Pai , bravo lor!! Aici nu mai e de stat cat timp nu dai la matura sau lucrezi pe santier ( si nu vreau sa degradez in nici-un fel aceste munci, aceste munci, doar cei de „sus” vor asta ), sau esti „boss”, oamenii de mijloc nu pot exista, ori jos de tot ori sus, cam asa merge.

      Sau, pentru cine poate inghiti o magarie ca asta, mai exista sa faci jumi’-juma, ca de parca vine statul zilnic cu tine sa lucreze 5 ore el, 5 ori tu. Nice!

      Mersi si multa bafta in continuare Luiza !

      Un mic P.S: Baga commentariile intr-un Ajax ca mor de plictiseala pana se incarca pagina si astept un nou articol despre ” Freelancer de Romania ” , o munca imposibila aici.

     5. Amalia Dima

      Votez pentru nou articol despre ” Freelancer de Romania ” 🙂

     6. Amalia Dima

      Toti speram la asa ceva Luiza 🙂

 35. albin

  Editarea video la ce se incadreaza?

 36. ionut

  Ce procent ar trebui sa platesc statului daca vreau sa vand poze pe net prin agentii de genul Shutterstock ?

 37. dlx

  O clipa daca aveti si pentru mine…

  Certificatul de rezidentă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal este de fapt fisa fiscala sau un alt document special pe care trebuie sa il cer?

  Plus, nu sunt sigura ca inteleg asta:
  Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, va continua să fie considerată rezidentă în România, având obligaţie fiscală integrală până la sfârşitul anului calendaristic în care a făcut dovada schimbării rezidenţei fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri. – Adica daca sunt plecata de 2 ani dar nu am depus acest formular, ma duc si il depun acum cu toate dovezile ca am platit taxele intr-o tara cu care Ro are conventie de evitare a dublei impozitari, tot trebuie sa platesc in Ro pentru 2016?

  1. @dlx – certificatul de rezidenta fiscala este un document diferit de fisa fiscala; da, corect, daca acel document nu este depus trebuie sa se declare in continuare veniturile in Romania si se poate deduce impozitul platit in cealalta tara conform conventiei de dubla impunere. Exceptie fac cei ce lucreaza cu contract de munca (FORME LEGALE) in cealalta tara, caz in care ei nu mai declara nimic in Ro. Dar formularul trebuie depus in toate cazurile.

 38. Adrian

  Buna Luiza, de apreciat noul articol, foarte detaliat si cu exemple.
  1. Exista vreo amenda in cazul in care nu ma inregistrez ca PFA (freelancer – elance/upwork – programator – venit brut realizat 35000 RON – 2015)
  2. In cazul in care bifez drepturi de proprietate intelecuala si atasez contractul elance (in acesta specificandu-se ca orice idee, soft etc e drept de propietate intelecuala) este considerat drept de proprietate intelectuala?
  3. Plafonul pentru depunere formular 600 este de 34000 RON/an ?
  4. Mai exact in anul 2015 ce formular o sa depun (200 sau 201), in 2014 am depus 201.

 39. Alex

  Buna Luiza,

  Lucrez din RO pentru o firma din Israel. Activitatea desfasurata este „lead generation” prin affiliere.

  Comisionul meu il primesc intr-o firma inregistrata offshore in Belize. (nu are tratat de dubla impunere)

  Tehnic banii din contul firmei sunt ai firmei insa eu sunt beneficiarul.
  Intrebarea este, daca banii raman in contul firmei, nu sunt retrasi/adusi pe teritoriul Romaniei, trebuie platite taxe?

  Am citit ca Romania inca nu are reguli CFC (controlled foreign corporation), deci teoretic nu-mi poate impune nici o taxa pentru acele venituri.

  Ai informatii clare in acest caz?

 40. Alexandra

  Buna! In 2015, vreo 2 luni, am scris articole pe odesk (actualul upwork). Nu am castigat o suma foarte mare si, de atunci, nu am mai lucrat acolo. Trebuie sa depun declaratia 201 pana pe 25 mai 2016 sau se considera a fi activitati independente? Multumesc!

  1. Vali

   Buna Alexandra, ce faci pana la urma? depui 201 pana pe 25 mai?

 41. Deea

  Buna, Luiza! Multumiri pentru articol 🙂
  Intrebari: veniturile obtinute din vanzarea unui ebook prin Amazon, de catre o persoana fizica, inteleg ca se incadreaza la drepturi de autor? Cand trebuie depusa declaratia? Pana in mai anul urmator inceperii realizarii venitului? Si care este considerat contractul de drepturi de autor? Formularul „terms and conditions” acceptat la inregistrarea pe site? „Non-US tax identification number” este CNP-ul?
  Multumesc!

  1. @deea – da, daca vinzi un ebook al tau, asupra caruia tu detii drepturile de autor, se incadreaza la venituri din cedarea drepturilor de autor; declaratia 020 prin care anunti fiscul ca incepi o activitate se depune in 30 de zile de la inceperea activitatii (de de zile de la data contractului); terms and conditions da, este verificat ca se accepta la fisc ca si drepturi de autor, dar tradus, mai ales partea din care reiese partea cu drepturile de autor.
   Nu stiu ce este non-us tax identification number – cred ca ar trebui sa fie CUI-ul/CIF-ul dar pentru drepturi de autor, nu ai nevoie de o inregistrare de acest gen, deci poti incerca sa bagi CNP-ul, cu el vei fi identificata si la ANAF pentru drepturile de autor.

   1. Deea

    Multumesc frumos de raspuns. In „terms and conditions” figureaza doar data la care acesta a fost modificat, nu cand l-am acceptat eu. Intre momentul in care eu creez un cont pe site (si accept t&c) pana la momentul in care voi urca un material si pana cand voi vinde ceva (daca se va intampla asta…) pot fi mult mai mult de 30 de zile distanta. In situatia asta, inceperea activitatii poate fi momentul in care public un material pe site sau cel in care realizez primul venit? Multumesc inca o data!

    1. @deea – inceperea activitatii va fi considerata data inscrisa in documentele prezentate la ANAF (in contract – orice ar reprezenta acea data de fapt) si nu data efectiva a urcarii continutului;

    2. Iulian

     Eu am fost azi la anaf in Tm si le-am zis ca vreau sa public carti pe amazon.com. Am completat o „cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala” si cam intr-o saptamana o sa merg iarasi pt a lua de la ei un certificat de rezidenta fiscala. Nr din certificatul acela va fi cel ce va trebui bagat pe amazon.com la regiunea taxe. Amazon va opri cred 10% pt ca atat e acordul dintre Usa si Ro privind dubla impozitare iar pt restul de 6% (pt ca la noi impozitul pt drepturi de autor e 16%) il voi trece completand declaratia 201 (cred ca asa au zis) la inceput de 2018 (pana-n mai 2018) pt ce venit am facut pe 2017 din vanzarea acelor carti..si cred ca se mai plateste inca 5.5% pt cass din acel venit..nshu sigur aici daca se mai iau astia 5.5% daca autorul e si angajat..de depunerea declaratiei 020 prin care anunt ca incep o activitate nu mi-au zis..o sa intreb de asta cand merg peste 1 saptamana sa-mi iau acel certificat

     1. Tony

      @ Iulian – noutati?

 42. Buna ziua,
  Persoana fizica (neatorizata) rezident in Romania, detin un website in strainatate (hosting in UE) care prin reclame afisate genereaza profit, trebuie sa declar sumele in Romania? La care categorie de activitate s-ar incadra?
  Multumesc

  1. @jozsi – s-ar incadra la prestari servicii din publicitate, activitate pentru care trebuie sa va autorizati, nu o puteti presta „pe persoana fizica”.
   – veniturile trebuie declarate in Romania, chiar daca site-ul este hostat in UE deoarece sunteti rezident fiscal roman.

 43. Anamaria

  Buna

  Eu lucrez ca freelancer de 3 ani si nu am stiut ca trebuie sa platesc impozit, abia acum am aflat. Ce trebuie sa fac? Declar acum veniturile si din urma?
  Platesc din urma sau doar pe anul acesta?

 44. Buna, Luiza! Multumesc pentru articol. Te rog, daca se poate sa-mi dai cateva sfaturi. O persoana fizica (neautorizata), rezidenta in Romania, salariata cu CIM in Romania in plus va presta servicii de consultanta pentru o firma rezidenta in UK (se poate incheia un contract civil de prestari servicii de consultanta sau este obligatoriu contract de munca?). Care sunt modalitatile optime pentru ca veniturile din UK sa fie impozitate cat mai putin in Romania (ma refer la contributii sociale)? Daca se declara veniturile prin declaratia 201, la ce categorie de venituri se incadreaza? In situatia declararii veniturilor prin D201 trebuie avut in vedere pragul de 220000 lei/an pentru inregistrarea in scopuri de TVA? Multumesc!

 45. George

  Buna, Luiza.

  Nu inteleg de ce pentru prestari servicii nu poti depune Declaratia 201. Din codul fiscal (articolele de mai jos) mie mi se pare ca se poate.

  Mai jos sunt pasii care m-au adus la aceasta concluzie (poate ii ajuta si pe alti freelanceri ca si mine).

  Am fost pe site-ul ANAF-ului si am gasit ca persoanele fizice care au venituri obtinute din strainatate le pot declara incadrandu-le in categoria venituri din activităţi independente, definite conform art. 46.

  Totul porneste de la citirea ART. 90 Venituri obţinute din străinătate.

  Mai jos am atasat linkul:

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299792

  Articolul 90 spune:

  Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.

  Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le declare, potrivit declaraţiei specifice, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

  Articolul 40:

  (1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor venituri:

  a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a40

  Articolul 41:

  Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

  a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;

  Articolul 46 scrie clar:

  1.Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

  2. Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii…

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a46
  ………….

  Pe romaneste, din ce scrie mai sus, eu interpretez ca cei care sunt persoane fizice pot desfasura activitati comerciale – prestari servicii fara PFA sau firma daca depun declaratia 201 in cazul veniturilor din strainatate.

  Tu ce parere ai de interpretarea mea?

  1. George – codul fiscal vorbeste de obligatiile declarative si de plata, nu despre ce obligatii ai pentru autorizarea activitatilor.

   1. George

    Multumesc pentru raspuns. Tinand cont ca am inceput activitatea pe Upwork anul trecut ca persoana fizica, ce pasi ar trebui urmati? Declar totusi cu D201 si apoi fac firma dupa 25 mai?

 46. Mihai

  Buna ziua.Sunt plecat in Uk din noiembrie 2015 ca self employed.Sunt considerat rezident fiscal in UK ,avand in vedere ca anul fiscal se incheie in Anglia pe 5 april?Trebuie sa platesc taxe pt lunile noiembrie si decembrie in Romania ?La plecarea din Romania nu am depus Chestionarul pt sabilirea rezidentei fiscale.Nu stiu daca trebuie sa depun fisa fiscala in Uk pt anul 2015-2016 sau sa completez Declaratia 201 in Romania pt anul 2015.Multumesc anticipat pt sfat.

 47. Vali

  Bună Luiza,

  mulțumesc tare mult pentru acest articol foarte informativ, și pentru faptul că pui la dispoziția noastră, a freelancerilor, posibilitatea de a te contacta pentru consultații.

  Am o mică nelămurire pentru care nu cred că este cazul să apelăm la skype sau să vin la sediu la tine. Abia luna aceasta am început să fiu freelancer, iar pentru declararea veniturilor trebuie să depun la anaf declarația 201, anul viitor până pe data de 25 mai. Impozitul pe venit va fi de 16% + contributia la sanatate + pensie. Te rog să îmi confirmi dacă am înțeles corect.

  Veniturile sunt încadrate la prestari servicii. Nu dețin PFA.

  Cu stimă,
  Vali

  1. @vali – multumesc pentru aprecierea la adresa blogului! 🙂
   In articol spunea despre faptul ca nu este legal sa lucrezi (desfasori o activitate comerciala – cateodata mai prescurtez frazele, sper sa nu se inteleaga altceva) fara o autorizare prealabila si fara o forma fiscala. Deci nu e de ajuns doar sa depui 201 si esti in regula.

   1. Vali

    Bună Luiza,

    mulțumesc pentru răspunsul rapid. Asta înseamnă că trebuie să înființez PFA pentru a fi în regulă din punct de vedere fiscal?

    Cu stimă,
    Vali

    1. @vali – orice forma de inregistrare de la registrul comertului; in practica ai de ales intre PFA, SRL, II si cam atat.

     1. Vali

      Mi-as dori sa se poata si fara PFA pentru activitatile de genul virtual assisting sau ghostwriting. ce naiba. Poate pana la anu cand depun eu declaratii si alte cele se mai schimba legile.
      Poate si in domeniul freelancingului se va rglementaca si pentru jocuri de noroc online. Completezi o declaratie, aduci dovezi si asta e tot.

      Pana atunci, multumesc oentru raspunsuri.

      Cu stima,
      Vali

 48. florin

  https://blog.profitshare.ro/2016-impozite-venituri-afiliere-persoana-fizica/

  conform articolului , o persoana fizica poate presta in 2016 o activitate de prestari servicii de marketing online in tara romania si va fi taxat cu 16% prin retinere la sursa.

  Luiza are dreptate , conform legilor ar trebui persana fizica autorizata.

  Si atunci cum ramane , profitshare e cel mai mare sistem de afiliere din romania, oare ei nu stiu?

  Oalta contradictie este ca veniturile din online provenite din alte tari ar trebui impozitate pe declaratia 200 nu pe 201(pentru 201 trebuie sa fii prezent fizic in strainatate cand castigi banii)

  Dar pe 200 nu poti pentru ca firmele care platesc fiind de afara n-au CUI in Romania.

  Ca sa platesti pe PFA undeva la 40% din venitul brut (cu posibilitati infime de deducere ) inseamna sa ai un profit de 50% ca sa te alegi cu 10% sa nu mori de foame.

  pe gambling s-a facut legislatie pentru afiliati in romania si din cateva mii care erau , au mai ramas doar 3 (autorizati) , care platesc toate darile ca pfa sau srl +6000 euroanual taxa de licenta.

  1. @florin – fraza cheie este „fără a avea caracter de continuitate”; conform articolului, profitshare alege sa retina la sursa ei 16%, in articol nu scrie ca asa se taxeaza acest venit in Romania, ci doar cum aleg ei sa taxeze la sursa;

 49. Ovidiu

  Luiza, multe multumiri pentru articol. Am totusi o nelamurire. Si eu activez tot in domeniul afilierii online (Amazon), iar din comentarii am inteles ca se incadreaza la prestari servicii. Sa inteleg ca nu pot depune declaratia 201 pt venituri din strainatate ca persoana fizica (cu extrasele de cont relevante atasate la declaratie)? Trebuie neaparat sa fiu organizat ca o entitate comerciala (PFA, II)? Multumesc!

 50. Mihai

  Buna seara.Sunt plecat in Uk din noiembrie 2015 ca self employed si nu am stiut ca trebuia sa completez acel chestionar de stabilire a rezidentei fiscale la plecarea din Rom.Daca aduc un certificat de rezidenta fiscala din Uk ,mai sunt considerat rezident fiscal in Romania?De la ce data nu mai sunt considerat rezident fiscal in Rom?Pt mine e mult mai avantajos sistemul fiscal din Uk pt ca sub plafonul de 10600£ nu platesc impozit.Cum m ati sfatui sa procedez?Multumesc anticipat pt raspuns si va felicit pt informatiile pe care ni le oferiti pe acest site!

  1. @mihai – ar fi bine sa depuneti chestionarul cu prima ocazie; veti fi considerat nerezident de la data la care vi se va comunica in raspunsul oficial primit in urma depunerii chestionarului.

 51. Daniel

  Bună Luiza,

  Vreau să lucrez ca traducător freelancer și m-am tot interesat care sunt posibilitățile de a lucra în legalitate în România. Asta este prima dată când citesc despre înregistrarea ca plătitor de TVA intracomunitar. Lucrând pentru companii de traduceri din afară, clar voi fi obligat să obțin acel număr TVA. Îmi poți spune te rog ce presupune mai exact acest lucru? Cu cât anume va fi taxată suma pe care o voi câștiga, TVA-ul din România, sau din țara de unde este localizată compania?

  Mulțumesc.

 52. Buna Luiza,

  Ti-am trimis si un mail dar nu am primit raspuns.
  Te rog sa ma ajuti am mare nevoie de ajutorul tau.
  Impreuna cu un prieten detinem o platforma de publicitate online.
  Castigurile lunare vin toate din afara tarii in contul partenerului meu iar el imi face virament bancar din contul lui de romania in contul meu bancar tot de romania.
  Eu cum anume trebuie sa declar acesti bani ? Tot prin formularul 201 ? Si daca da pe langa impozitul pe profit de 16% spune-mi te rog sigur ce mi se va mai impune sa platesc si cat la %.
  Astept urgent raspunsul tau.
  Iti multumesc !

  1. @nicu – chiar articolul spune ca nu poti desfasura activitati comerciale fara o autorizare prealabila, deci doar depunerea formularului 201 nu este ok.

   1. Nicu

    Spune-mi te rog ce fac in cazul asta ? Cum pot sa declar acesti bani ?

 53. L.A.

  Buna Luiza,

  Apreciez munca depusa pentru site-ul acesta.

  Am o intrebare referitoare la timpul in care ar trebui sa primesc decizia de impunere. Am depus declaratia 201 anul trecut, pana in termenul limita de 25 mai, si inca nu am primit nimic. Am fost de cateva ori, pe parcursul anului, la Anaf, si mi s-a spus ca e in curs de procesare.

  Exista un termen in care ar fi trebuit sa primesc decizia?

  Multumesc!

  1. @ L.A – multumesc pentru aprecieri! 🙂
   Nu exista un termen in care sa primesti decizia si e foarte bine ca te-ai dus sa te intersezi ca nu cumva sa fi fost emisa si sa nu fi ajuns la tine.
   Daca ei au zis ca nu au emis-o, e foarte bine, mai asteapta.

 54. Buna, Luiza.

  Multumim foarte mult pentru articol, mie personal mi-a fost foarte util.

  Daca imi permiti, o singura sugestie: asistenta online prin Skype este un lucru extraordinar pe care, sunt convinsa, multi din freelanceri l-ar folosi.

  Insa nu va sta nici un freelancer sa puna intrebari o ora, pretul de 100 lei pe ora (chiar daca e mai mult de o ora) este putin cam mare, pentru ca fiecare din noi, freelancer-ii, avem de adresat, de obicei, o intrebare-doua-trei, poate chiar patru.

  Ar fi mult mai folosita acea facilitate prin Skype, daca pretul ar fi per intrebare (nu per ora), de exemplu ceva de genul 10-20lei/intrebare.

  Poate e doar parerea mea, dar eu personal chiar azi aveam o intrebare legata de formularul 201 (sunt PFA), insa pentru o intrebare mi s-a parut mult sa dau 100 lei. Insa as fi fost dispusa sa platesc per intrebare/raspuns. Sper ca nu te superi ca am oferit acest feed-back.

  O zi excelenta!

  1. @ramona- pentru o intrebare/doua, raspunsul este gratuit; totul a pornit de la ideea ca eu raspundeam gratuit la toate intrebarile dar au devenit atat de multe si complexe incat nu am mai putut face asta; chiar specific pe blogul meu la sectiunea ask me something ca raspund gratuit pe blog (si pe mail) la intrebari simple. Oricum, sugestia ta este foarte buna ca si idee si poate o voi implementa! 🙂
   Scrie-mi intrebarea ta aici sau pe mail.

   1. ramonamoreaRamona

    Multumesc pentru un raspuns asa rapid.

    Intrebarea mea este destul de simpla: sunt PFA cu CAEN 6201 (realizarea software orientat client) si in 2015 am incasat venituri exclusiv din USA si Australia. Deci din Romania, nu.

    Care declaratie trebuie sa o depun? D200 sau D201? Am avut si cheltuieli deductibile, iar D201 nu are sectiune pentru cheltuieli deductibile.

    Multumesc in avans!

    1. @ramona – declaratia care trebuie depusa este 200 deoarece veniturile sunt obtinute de PFA-ul romanesc din Romania, unde si-a desfasurat activitatea; acest din strainatate nu inseamna de unde sunt clientii, ci de unde a fost prestata activitatea; deci depui 200 in acest caz.

     1. Ramona

      Multumesc mult pentru raspuns!

 55. George

  Ce se poate face in urmatoarea situatie. Cum se pot declara acest bani ?

  Impreuna cu un asociat am facut niste bani din publicitate. Banii au venit din afara tarii la asociatul meu iar el mi-a virat procentul meu in contul meu bancar (deci eu am primit banii direct de la el din romania). Cum voi declara acest bani ? Si ce taxe mi se vor impune sa platesc ? Am vazut in formularul 201 o rubrica care suna ceva de genul … bani realizati in strainatate si platiti de angajator roman. Ma incadrez aici ? Vreau neaparat sa-mi declar castigurile chiar daca nu au fost mari. Astept mesajul tau Luiza.

  1. @george – nu am cum sa raspund la aceste intrebari in mod corect, detaliile date sunt prea vagi; nu ai cum sa declari aceste venituri si sa fie „totul legal” deoarece trebuie sa bifezi un tip de venit in declaratie care nu se potriveste cu adevarata sursa a banilor si anume ca tu ai fost salariat la negru; nu stiu ce sfat sa iti dau.

 56. George

  Revin cu o completare Luiza … eu sunt practic angajatul asociatului meu dar fara carte de munca ori ceva de genul. Cum imi pot declara venitul ? Te rog ajuta-ma.

 57. Am inteles Luiza. Ca sa iti dau toate detaliile necesare si sa ma poti ajuta te intreb daca este posibil sa iau o ora de consultatie cu tine pe skype contra cost. Da-mi un mail te rog si spune-mi cum intram in legatura. Ms frumos

 58. Alin

  Luiza apreciez tot ceea ce faci. Am o singura intrebare. Zilele astea depun formularul 201 pt venituri realizate din strainatate. Intrebarea mea este: Daca atasez langa formularul 201 o adeverinta ca sunt angajat in romania si automat din salariu platesc sanatate si pensii (eu asa stiu) o sa mi se mai impune sa platesc sanatate si pensii ca procent si din venitul realizat in strainatate ? te rog frumos un raspuns urgent ! Bafta in continuare esti ft buna in ceea ce faci si ajuti multi oameni.

  1. @alin – depinde foarte mult de ce fel de venituri faci din strainatate, nu toate se impoziteaza la fel, si cu sanatate si cu CAS (pensie); totusi, daca pentru tipul de venituri obtinut tu trebuie sa platesti CAS si sanatate, le vei plati indiferent daca esti sau nu salariat deoarece sanatatea de exemplu se achita pentru fiecare tip de venit in parte, nu doar la venitul principal – salariul.
   Oricum, stai linistit, daca esti salariat, apari in sistem, nu trebuie dusa adeverinta.

 59. AlexApp

  Buna seara, nu am mai intalnit cazul meu, eu dezvolt (creez) aplicatii mobile pe cont propriu pe care apoi le pun la vanzare pe Apple App Store. Cum as putea incadra aceste venituri aplicatiilor cu formularul 201, drepturi de autor? As vrea mult sa evit birocratia unui PFA, plus ca nu mai am timp sa constitui unul.

  Sunt platit 70% din valorea vanzarii, Apple primeste 30%. Eu platesc o suma fixa de 99$ pe an pentru a putea publica aplicatiile.

  La venitul din 201 pot sa trec venitul realizat – cheltuieli (gen 99$ pe an, curent, componente PC, telefoane de test etc)?

  Nu am alte venituri/loc de munca. Trebuie sa platesc total 32% ( 16% + 10.5% + 5.5% ) ?

  Multumesc mult.

  1. @alexapp – veniturile descrise nu se incadreaza la categoria venituri din drepturi de autor si nu se declara prin declaratia 201 iar fara o forma de inregistrare juridica nu se pot „deduce” cheltuieli.

   1. AlexApp

    Multumesc pentru raspuns… dar in cazul asta, ce credeti ca ar trebuii sa fac in linii mari ?

    1. @alexapp – sa va autorizati activitatea; vorbiti cu un avocat si cu un contabil, explicati exact situatia dvs si vedeti ce solutie vi se potriveste.

   2. Din legea drepturilor de autor:
    ‘Art. 7 Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:
    a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;’
    De ce n-ar intra aici aplicatiile mobile? Nu reiese de mai sus ca ar fi facute la comanda, ci pe cont propriu si ulterior vandute pe AppStore, de fapt licentiate. Acel 70% este un royalty/redeventa culturala.

 60. Budy

  Luiza faci o treaba minunata si am tinut sa mentionez asta. Intrebare mea este urmatoarea:
  Daca depun formularul 201 pentru venituri realizate din strainatate in anul 2015 ce voi plati pe langa impozitul pe profit de 16% ? Mai platim sanatate sau si pensie ? Si care ar fi totalul % ?
  Multumesc frumos sa nu te opresti din ceea ce faci, O zi buna

 61. John

  pentru anul 2015 la depunerea declaratiei 201 pe langa 16% impozitul ce anume mai plateste o persoana fizica care are incasari din strainatate si care nu este angajata cu carte de munca in romania ?

  1. @john – in functie de ce fel de venit se obtine; veniturile din jocuri de noroc nu se impoziteaza la fel ca dobanzile; primul lucru trebuie determinat ce tip de venit se obtine.

 62. John

  Luiza pe foaie sa completat categoria alte venituri.

 63. John

  Sa completat alte venituri inspectorul motivand ca nu a fost continuitate…. practic cateva luni am inacasat. In cazul asta ce mai platesc pe langa cei 16% ?

 64. Alexandru Baciu

  Buna si multumim pentru informatii. Poti sa ma ajuti si pe mine, te rog?
  1. Daca eu fac logo uri si alte desene pt strainatate: proiectare 3D, ma incadrez la prestari servicii?
  2. In afara de cei 16% imi opresc si pt CAS si pensii daca eu am constract de munca de 2 ore?
  3. Ce venituri pot sa realizez astfel incat sa nu imi fac nicio forma de organizare juridica?
  Multumesc frumos!

  1. @alexandru baciu – 1. asa la prima vedere as zice ca te incadrezi la drepturi de autor cu logo si desene (inteleg ca tu le produci de la zero) dar cu proiectarea 3D nu prea, asta ar fi prestari servicii; trebuie analizat mai in detaliu exact ce faci
   2. depinde cum te impozitezi, nu inteleg in baza a ce te referi ca iti opreste cineva 16%; dar presupunand ca te referi la PFA sau la drepturi de autor, trebuie sa mai platesti in 2016 si CAS 10.5%, iar din 2017 vei mai plati si sanatate 5.5% chiar daca esti salariat.
   3. cateva exemple: chirii, drepturi autor, venituri din dividende, venituri din dobanzi, investitii (actiuni)

 65. Buna. Am o intrebare relativa la venituri din stock photography – trebuie sa declar veniturile si sa platesc taxe si Romania? De exemplu, la Shutterstock.com retin ei taxele in USA. Ba chiar imi trimit anual tax form. Este oare suficient, sau trebuie sa trec si pe la ANAF?

  1. @dedi – pe scurt, lucrurile stau asa:
   1. orice venit (care nu este din contract individual de munca) trebuie declarat in Romania daca esti rezident fiscal aici
   2. site-urile din US (si nu numai) retin la sursa o parte din impozitele datorate de tine, urmand ca tu sa declari aici venitul, sa iti deduci acele impozite deja platite acolo si sa platesti aici diferenta, pe legea romaneasca.

 66. Elena

  Bună!

  Mama mea este în pensie de boală, gradul II, pentru probleme cu inima şi coloana vertebrală. Cum pensia ei este ruşinos de mică, s-a gândit să-şi rotunjească veniturile prin vânzarea online de produse tricotate/ croşetate manual de către ea (şi de către mine, când mai am timp). M-am gândit să-i fac un cont pe etsy.com, care e un fel de olx/ okazii/ etc internaţional, exclusiv pentru produse handmade, pentru a avea un profit acceptabil de pe aceste produse (fiind site internaţional, ea poate pune preţuri mai mari decât pe un site românesc).

  Aş avea câteva întrebări:
  1. Poate mama, legal, să aibă şi alte venituri, pe lângă pensia de boală?
  2. Cum poate vinde legal pe site-ul pe care l-am menţionat?
  3. Se aplică în cazul ei art. 60, cu scutirea de la plata impozitului pe venit?
  4. Dacă mama nu are voie să aibă alte venituri, cum pot vinde legal eu (angajată, bibliotecar cu normă întreagă) produse handmade pe un site internaţional? – unde trebuie să mă înscriu, cum declar veniturile.

  Mulţumesc anticipat pentru răspuns!

 67. Mie tot nu imi e clar, daca de exemplu lucrez ca si asistenta de marketing online(prestare de servicii) asta inseamna ca trebuie sa ma inregistrez ca si pfa??

 68. Petre

  Scurt si rapid: lucrez din 2014 in regim freelancing (programare) pentru o firma din afara (Monaco). Nu exista contract, insa ei ma platesc lunar, prin transfer bancar direct, in baza unei facturi electronice generate din freelancer.com (freelancer are aceasta optiune). Initial, din discutiile cu firma respectiva a reiesit ca ei se ocupa de partea de impozitare si eu nu trebiue sa fac nimic (Monaco e un fel de paradis fiscal, probabil ca si daca se „ocupa” ei, tot nimic nu platesc). Recent am aflat ca de fapt ei nu mi-ar putea da mie niciun fel de act doveditor ca banii care ii primesc se impoziteaza deja la sursa si ma gandesc ca ar fi indicat sa declar veniturile retroactiv, ca sa fie totul in regula. O sa fie ceva de plata, dar imi asum.

  Intrebarea ar fi: ce variante am? E OK cu 201? Se poate depune acum si pt 2014 si pt 2015?
  Mentionez ca am si loc de munca ca programator in RO (full time) si deja platesc acolo CAS, si toate cele.

  Merci!

  1. @petre – la fel de rapid 🙂
   1. nu este ok 201, 201 este un formular fiscal, nu o forma de inregistrare si autorizare a unei activitati
   2. orice declaratie se poate depune din urma cu amenda
   3. (bonus) – daca esti salariat si platesti toate „darile” nu inseamna ca restul veniturilor nu se mai impoziteaza.

 69. Gheorghe Marcu

  Buna Luiza,

  De ceva timp lucrez ca freelancer in domeniul oil & gas, contractele cautandu-le eu pe internet sau fiind cautat de cei ce ma au in baza lor de date si, intotdeauna pentru companii ce nu au nicio legatura cu Romania, insemnand ca nu au afaceri/office in Romania. La momentul actual, sunt in Middle East si ca in fiecare an, si anul acesta voi avea mai mult de 183 de zile in afara granitelor Romaniei. Aici unde ma aflu, in Arabia Saudita, am un document ce i se spune resident identity iar pe plan local este numit iqama.
  Intrebarea mea este daca trebuie si ce trebuie sa fac pentru a nu avea mai tarziu sume de datorat fiscului roman.
  Multumesc anticipat pentru raspuns!

  1. @gheorghe marcu – daca nu vreti sa va impozitati in Romania, solutia ar fi sa va luati rezidenta in alta parte si sa va scoateti de la rezidenta in Romania; acesta ar fi raspunsul general, acum in functie de situatia dvs. particulara (proprietati in Romania, familie etc) veti putea face asta sau nu. Nu va pot da un raspuns personalizat, dar in mare asta trebuie sa faceti.

 70. Claudia

  Buna. Am si eu o intrebare daca se poate…
  Ne-am stabilit in Canada de 3 ani…doar ce am.luat rezidenta. ( suntem rezidenti canadieni cu acte in regula) Nu am.platit nimic in tara pana acuma pt ca am avut venituri din salarii si nu trebuie declarat dar dorim sa deschidem o firma pentru sot- prestari servicii.( fainta si gresie) Ce trebuie sa facem este ca la sf fiecarui an sa declaram si in Romania gen un singur formular? Impozitul aici e putin peste 17 %… tot trebuie declarat. ? Si sa platesc sanatate si pensie in tara? Deja platesc sanatate si pensie aici….unde locuiesc.

  Mentionez ca inca avem domiciliu fiscal in Romania pentru ca avem un apartament cu credit la care platim rate dar nu locuieste nimeni.
  Help pls..Multumesc mult

  1. @claudia – sunt foarte multe aspecte de acoperit si nu pot face asta intr-un comentariu pe blog; tot ce iti pot spune este ca in Romania nu este nimic atat de simplu, gen depui un formular si ai scapat, in nici un caz daca deschizi o firma.

 71. Mimi

  Tranzactionez forex si optiuni binare la un broker din UK. M-am uitat prin noul cod fiscal si din cate am inteles, trebuie sa platesc 16% TVA din profitul realizat pe parcursul unui an(ma incadrez la venituri din investitii, art 91,c)). Inteleg ca pentru tranzactii forex si optiuni binare nu am nevoie de o forma de organizare(PFA,SRL,etc). Ma intereseaza daca trebuie sa ma inscriu si la contributiile sociale: pensie, sanatate(tinand cont ca profitul se stabileste la sfarsitul anului, cum calculeaza ei suma lunara de plata in anul curent?). De asemenea sunt foarte interesata daca trebuie sa platesc TVA (in cazul in care depasesc plafonul maxim, de 65000 euro parca). Multumesc anticipat 🙂

  1. @mimi – nu ai nevoie de forma de organizare; te incadrezi la venituri din investitii; sanatatea ti se calculeaza la finalul anului cand depui declaratia de venit si nu lunar; nu se aplica plafonul de tva la veniturile din investitii.

 72. Marta

  Buna ziua. Eu impreuna cu sotul meu lucram in UK de peste 9 luni de zile, banii pe care reusim sa ii economosim ii trimitem intr un cont din Romania. Acesti bani voi fi impozitati de catre Romania? Multumesc. O zi buna.

  1. @marta – nu se impoziteaza acesti bani daca lucrati in UK cu contract individual de munca sau impozitati acei bani in vreun fel in UK (selfemployed, LTD etc). Dar persoana care primeste banii in Romania este posibil sa fie chestionata la un moment dat privind provenienta acelor bani. Totusi daca puteti face dovada impozitarii acelor bani, nu ar trebui sa fie probleme.

   1. Marta

    Banii ii trimit intr un cont personal din Romania. Si da, platim aici taxe, lucram cu contract si ne opresc saptamanal bani pt taxe. Va multumesc pt raspuns. O zi frumoasa.

 73. Mihai

  Buna ziua. Acum cateva luni am scris un software, mai intai pentru mine, dupa care pentru prieteni, pentru ca l-au gasit util si incet incet a devenit cunoscut si afara, Am primit ceva donatii pentru el si pentru a continua dezvoltarea lui. Te rog frumos sa ma lamuresti cu cateva probleme (am citit zilele astea cat am putut dar tot nu mi-e clar) pentru ca vreu sa fiu legal 100% si s anu am probleme
  Bineinteles ca in acest moment sunt fara nici o forma de organizare (ca nici nu am avut timp sa ma gandesc la asta)

  1. Donatiile primite trebuie declarate? sau le voi declara dupa ce ma organizez?

  3. Am inteles bine ca un PFA prestari servicii ar fi potrivit pentru mine ?
  4. Daca am si alt serviciu une plates CSA…etc il mai platesc si pentru PFA? Sau nu pot sa-mi fac PFA daca am serviciu?

  Multumesc foarte mult

  1. @mihai –
   1. sumele primite in schimbul softului tau nu sunt donatii; sunt prestatii banesti; donatie inseamna ca oamenii iti dau bani, te sustin in activitatea ta, dar tu nu le dai inapoi nimic, nici o contraprestatie; deci, daca sunt donatii NU se impoziteaza, daca sunt bani in schimbul a ceva ce tu le oferi (softul cu totul, accesul la el etc) sunt venituri impozabile si se impoziteaza.
   2. da, vei plati CAS si sanatate chiar daca ai si alt loc de munca; exista o exceptie pentru anul asta, 2016, nu platesti sanatate daca esti si angajat dar platesti CAS (pensie) si de la anul (2017) platesti si sanatate.

 74. Ramona

  Buna Luiza, presupunand ca:

  realizez eu singura un software pe care il voi vinde pe website-ul meu personal (.com), cumparatorilor din intreaga lume, presupun ca pot incasa veniturile obtinute prin drepturi de autor, nu?

  Cat la suta % din venitul brut din drepturile de autor respective trebuie sa platesc per total statului roman?

  Acum am PFA, sistem real cu cod CAEN 6201 (=realizare software orientat client), dar taxele (CAS+CASS+impozit) sunt de 32% si sunt foarte curioasa daca cu drepturi de autor taxele sunt mai mari sau mai mici.

  Multumesc anticipat!

  1. @ramona – pentru drepturi de autor opresti aceleasi impozite ca si in cazul PFA adica 16% impozit, 5.5% sanatate si 10.5% pensie, dar ca baza la care aplici impozitele este diferita; la PFA aplici la venitul impozabil (incasari – plati deductibile) iar la drepturi de autor aplici la 60% din venitul brut, avand o cota de deducere forfetara de 40%.

   1. Ramona

    Multumesc foarte mult, blogul tau e primul loc unde am obtinut informatii cu adevarat reale si utile in acest domeniu. O zi excelenta!

 75. Claudia

  Buna seara.
  Realizez venituri de pe UpWord din 2012 . Pana acum cateva luni nu stiam de obligativitatea PFA-ului.
  Acum as dori sa imi infiintez unul cu norma de venit.
  Intrebarile mele sunt : ma vor verifica din urma la infiintare? Ce trebuie sa fac sa intru in legalitate cu sumele din urma? Risc ceva daca nu le declar si legal pe PFA?
  Multumesc si as aprecia mult un raspuns.
  Cu stima!

 76. Gabriela

  Buna ziua,

  As avea nevoie de un pic de ajutor, va rog. Din luna martie urmeaza sa ies din concediu de crestere a copilului (stiu, mai e pana atunci) si as vrea sa raman sa lucrez ca freelancer, atat in Romania, cat si in afara tarii. Cei din SUA, cu care am discutat deja, mi-au spus ca totul se face fara contract si nu stiu sigur daca asta este ceva normal sau nu. Si daca da, eu ce am de facut?

  Ca sa pot sa iau stimulentul de insertie de la stat trebuie sa am carte de munca sau doar venituri declarate? Sa fac un PFA sau altfel de firma ca sa rulez banii sau doar ii declar cu 201? Pana acum am lucrat cu carte de munca si, la un moment dat, cu drepturi de autor (inainte de simplificarea legii) si as putea avea acesta optiune la actualul loc de munca (tehnic vorbind) dar voi dori sa suplimentez veniturile oricum.

  De altfel, daca ar fi sa ma intorc la locul de munca, deci carte de munca, cum ar trebui sa declar veniturile castigate in afara tarii? Doar prin declaratie e de ajuns?

  Este foarte bun articolul dumneavoastra ,dar in situatia mea, tot mai am intrebari. Sper sa ma puteti ajuta cu un sfat. multumesc anticipat

  1. @gabriela – iti pot spune asa:
   1. stimulentul de insertie se refera strict la intoarcerea la munca atunci cand esti angajata cu contract de munca
   2. 201 nu este o forma legala de exercitare a unei activitati, deci nu poti functiona legal doar in baza ei; 201 este un formular fiscal.
   3. Activitatea pe care vrei sa o desfasori pe viitor va trebui autorizata legal, in functie de tipul activitatii in cauza.

 77. Mihai

  Buna seara,
  Pana acum 3 luni am fost angajat cu contract de munca la o firma americana inregistrata in Bermuda. Anul trecut si la inceputul anului acesta am fost detasat de ei la o filiala a lor din Romania. In fluturasul pe care il primeam lunar ei imi opreau acolo niste bani pentru taxe dar nu spuneau ce anume.
  Ieri m-am trezit acasa cu o notificare de la ANAF cu titlu executoriu ca am de platit niste sume pentru Venituri din salarii, si datele la care au fost emise documentele de impunere 25.11.2015 si 21.04.2016
  Acolo zic ceva si de majorarii de intarziere/dobanzii si penalitatii de intarziere. De ce trebuie sa le bage pe astea avand in vedere ca pana acum nu m-a instintat nimeni ca trebuie sa platesc ceva??
  In afara de a platii sumele respective am alta posibilitate de atac a deciziei sau risc sa ma trezesc apoi ca incep verificarii mai amanuntite si sa imi ceara taxe si pe banii castigati cat nu am fost detasat in Romania?

  Cu respect,
  Mihai

  1. @mihai – din datele pe care le am tot ce iti pot spune ca nu poti contesta dobanzile pe motiv ca „ei nu te-au anuntat” ca aveai ceva de plata. Este obligatia ta ca si contribuabil sa iti cunosti obligatiile declarative si de plata.
   Mai mult nu te pot sfatui doar cu datele pe care mi le-ai oferit.

   1. Mihai

    Buna seara, Luiza
    Multumesc pentru raspunsul promt. Si de asemenea felicitari pentru articol.
    Problema mea si poate a altor freelaneri este ca nimeni nu iti face educatie finaciara sa-ti spuna ce anume ai de facut exact si cand.
    Blogul tau este foarte de ajutor si foarte probabil o sa te contactez pentru o sedinta de consiliere.

    Exista posibilitatea sa accesez online documnetele de impune care sunt trecute in scrisoarea de la ANAL sau sa gasesc detalii despre dosarul de executare online?

    1. @mihai – iti multumesc pentru aprecierea la adresa blogului; ceea ce freelancerii nu inteleg inca este ca ei sunt raspunzatori sa invete si sa se informeze asupra obligatiilor fiscale: fac cursuri, se duc la consultanta, citesc pe net etc. Nu vine nimeni la usa lor sa-i scoleasca. Cei care se intereseaza de subiect afla informatia. Adevarul este ca pur si simplu oamenii nu platesc impozit pentru ca nu i-a obligat nimeni sa plateasca nu pentru ca nu ar stii ca orice venit faci trebuie impozitat. Toata lumea stie asta, doar ca au impresia ca ei castiga prea putin ca sa aiba probleme. Asta e de fapt adevarul in 99% din cazuri.
     Nu stiu sa iti spun despre obtinerea online dar la ghiseu sigur obtii documentele.

     1. @ mihai and ALL the freelancers – sper ca nu am fost prea dura in ultimul comentariu; sper ca ideea de baza s-a transmis: informati-va inainte sa va apucati de o activitate si in general, cu mici exceptii, toate veniturile obtinute din activitati lucrative sunt impozabile.

     2. Mihai

      Am reusit azi sa fac rost de copii ale ordinelor de plata a impozitelor din perioada cat am fost detasat pe Romania si comparand cu titlul executoriu primit de la ANAF vad ca sumele sunt aceleasi.
      Adica uitandu-ma peste le vad ca ei ma executa pentru niste sume care deja au fost platite! E normal asa ceva?

     3. @mihai – nu e normal dar se intampla frecvent in Romania astfel de erori; dute cu dovezile de plata la Anaf si vor rectifica eroarea si vor anula penalitatile. Intr-un final.

 78. Elena

  Felicitari pentru site si pentru initiativa!

  Am citit cu atentie articolul si comentariile si am cautat o situatie asemenatoare cu a mea in ideea de a gasi raspunsul la intrebarile mele.. din pacate n-am gasit una identica. Eu fac corectura de text (editing/proofreading) pentru persoane fizice din alte tari (uneori si din afara UE), prin intermediul site-ului meu, cu plata prin paypal. Inteleg ca activitatea mea se incadreaza la prestari servicii si din raspunsul pe care l-ai dat altor persoane inteleg ca nu e suficient sa declar veniturile obtinute prin formularele 200 sau 201. Intrebarea mea este urmatoarea: ce forma legala ar fi cea mai potrivita pentru a-mi declara veniturile, tinand cont de urmatoarele:
  – veniturile obtinute din aceasta activitate sunt mici (max. 100 euro/luna)
  – veniturile nu sunt regulate, in functie de cerere, este posibil sa am luni in sir in care sa nu am nici un client
  – dupa cum am mentionat deja, lucrez cu persoane fizice si nu pot sa inchei contract pentru o lucrare de cateva pagini care va costa vreo 30 euro de ex.

  Iti multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. @elena- din pacate, criteriile pentru a stabili ce forma iti este potrivita, sunt altele decat cele enumerate de tine; iti pot raspunde totusi ca indiferent de forma aleasa, iti trebuie contract; ok, nu poti incheia pentru FIECARE lucrare, dar in general, trebuie sa ai contracte.
   Parerea mea ar fi ca daca ai o activitate cu venituri mici, sporadica, nu iti permiti un contabil, sa iti faci PFA. Impozitele sunt mai mari dar cu SRL-ul te legi la cap fara sa stii ce te asteapta. Fa-ti in primul an un PFA, daca merge bine si vrei sa te extinzi, treci la SRL. Acesta este un sfat general valabil pentru cei cu venituri atat de mici si care nu stiu incotro se va indrepta afacerea lor.

 79. mario

  Buna seara,

  Sunt web designer si obtin venituri de la clientii din strainatate si incasez paypal apoi ii transfer pe cardul meu. Fac asta din 2014.. Nu sunt angajat nicaieri. Trebuie sa completedez declaratia 201 si sa platesc 16 % + 5,5% + 10,5 % ? Daca este adevarat as putea sa ma angajez inainte de de a completa declaratia doar ca sa scap de acesti 10,5 % + 5,5 % ?

  Multumesc

   1. @mario – motivul pentru care nu ti-am raspuns a fost ca tu n-ai citit multitudinea de articole de pe blog in care spun CA NU POTI PRESTA ACTIVITATEA FARA SA O AUTORIZEZI LA REGISTRUL COMERTULUI. Deci nu e ok sa depui doar 201 si sa nu iti autorizezi activitatea.

    1. mario

     Multumesc pentru raspuns. Activitatea este autorizata de 2 luni. As dori sa stiu ce fac cu ce am incasat pana in Mai (inclusiv).

     1. @mario – pentru activitatea desfasurata inainte de autorizare, sigura varianta ramane declaratia 201, bifezi venituri comerciale, si vei plati 16% + 5.5%; 5.5% ii vei plati si daca esti angajat, in conditiile in care bifezi venituri comerciale.

    2. mario

     De ce nu as plati si cei 10,5% la pensie ? Vreau sa fac un calcul cat mai exact pentru a sti ce suma de plata voi primi de la ANAF. Multumesc

     1. @mario – pentru ca nu ai fost autorizat ca PFA iar ei nu pot calcula pensia decat in baza declaratiei 600 care trebuia depusa ca PFA; poti incerca sa depui 600 daca vrei sa platesti pensia, e posibil sa o primeasca.

    3. mario

     Va spun sincer am sunat la ANAF de 3 ori in 2 zile pentru a vorbi cu operatori diferiti in speranta ca ma vor lumina. Am primit raspunsuri de genu ‘aaa, stati’ ‘cred ca da’ . Nimic sigur. I-am sunat sa stiu ce valoare voi avea de plata, sa stiu si eu cum calculez. Raspunsul tipic a fost : ‘o sa va calcuze cum trebuie colegii si veti primi in posta’. Ultimul operator ANAF mi-a spus ca platesc 10,5% la pensie pentru ca am venituri in 2014 mai mari de 938 ron/luna (sau ceva de genu) si intru sub incidenta acestei plati. La fel sin in 2015. I-am zis ca nu am PFA si ca nu cred ca trebuie platit 10,5 % si tacea la telefon..

     Ma bazez pe ce spuneti dstra pentru ca pare mult mai logic.

 80. George

  Am vazut in mai multe raspunsuri ca esti obligat sa te inregistrezi ca PFA, II sau SRL pentru a presta servicii de publicitate (AdSense de ex. – desi cu AdSense nu ai un venit garantat, fiind luni in care poti sa nu castigi nimic dar si poti castiga lunar, timp de un an, sume mai mici sau mai mari) insa ce se intampla daca NU te inregistrezi si DECLARI totusi veniturile anual prin Declaratia 201 anexand dovezi dupa platile primite? Platesti amenda, faci evaziune sau lege nu prevede acest caz?

  Multumesc anticipat pentru raspunsul tau avizat.

  Numai bine,

  1. @george – raspunsul pe scurt este ca mai multe articole cumulate din mai mult legi duc la aceasta concluzie, ca nu poti presta activitate economica fara inregistrare; fiecare articol de acolo are o sanctiune iar cea mai rea interpretare pe care am vazut-o este cosiderarea venitului ca fiind ilicit si confiscarea lui in totalitate; tocmai scriu un articol pe aceasta tema, unde subiectul va fi tratat pe larg.

 81. George

  Citez din https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A269 :

  „(2) În sensul prezentului titlu, activitățile economice cuprind activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate.”

  Insa un blogger nu are ca prim scop sa „presteze servicii de publicitate” ci poate primi, daca e cazul, niste venituri din plasarea unui cod de publicitate pe pagina unde scrie diferite articole.

  De aceea, din punctul meu logic de vedere (si nu fiscal sau legal) consider ca veniturile obtinute ar trebui bifate in Declaratia 201 la „Alte venituri” iar caracterul de continuitate e dat de o activitate principala economica / comerciala ce are drept scop obtinerea de venituri insa un blogger scrie din pasiune, din experienta, pentru a contribui la un proiect etc.. si nu neaparat pentru a castiga, caci nu e ceva sigur sau e garantat ca va castiga ceva.

  Totusi, cred ca o initiativa a unui profesionist din domeniu, precum tu esti, ar fi binevenita ca sa se faca lumina o data pentru totdeauna in aceasta chestiune – o scrisoare deschisa catre ANAF semnata de mai multi blogger, freelanceri, oameni din online pentru a primi un raspuns clar la o intrebare simpla: Cum se declara legal un venit obtinut de un blogger sau freelancer fara ca acesta sa fie organizat sub forma de PFA, II sau SRL? Poate ANAF va edita si un mic ghid, chiar cu ajutorul acestor oameni din online, pentru a incuraja declararea acestor venituri.

  Mai mult, considerarea venitului ca fiind ilicit pare o mare tampenie, caci legea data prin 1990 si apoi modificata de cateva ori, avea ca scop sa descurajeze practici ilegale de comert si concurenta insa in momentul cand ANAF taxeaza cu 16% veniturile ce nu pot fi justificate atunci ma intreb de ce nu le confisca cu penalitatile aferente, facand uz de aceasta lege?

  Sper totusi ca vei dori sa incerci sa comunici deschis cu ANAF pe aceasta chestiune caci e timpul sa ne platim taxele dar sa lasam oamenii sa-si vada de viata lor fara sa-i obligam sa devina intreprinzatori „autorizati” pentru ca asa trebuie. Oare chiar asa trebuie? Asta ramane de vazut…

  Ideea ar fi sa platim taxe nu sa facem hartii!

  Oricum apreciez si iti multumesc ca iti faci timp sa raspunzi la atatea intrebari!

 82. Natalia

  Luiza, esti minunata!
  Doresc sa imi deschid un PFA dar nu stiu exact unde ma incadrez cu codurile (mentionez ca nu am studii de specialitate si as dori sa ma incadrez la norma fixa de venit)
  1. Fac web design pentru clienti din intreaga lume: web design / mentenanta site / branding
  2. De asemenea as dori sa imi deschid si un online shop unde sa vand templateuri (siteuri predefinite) pe care sa le vand la o suma modica.

  Te rog spune-mi cateva coduri CAEN potrivite pentru aceste 2 tipuri de activitate pentru ca sunt in impas si as dori sa am o directie in aceasta privinta, multumesc

  1. @natalia – multumesc pentru compliment! 🙂
   Ma feresc sa dau coduri caen, asta fiind specialitatea unui avocat; imi dau cu parerea, sub rezerva faptului ca atunci cand te hotarasti sa iti infiintezi ceva, trebuie sa vorbesti cu un avocat! ce iti pot spune ca iti trebuie un cod caen pentru comert online pentru acel magazin online (cred ca acesta 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet) iar pentru webdesign iti pot spune ca sigur NU POTI merge pe astea doua 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei si 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, adica pe cele care s-ar incadra pe PFA la norma de venit.

   Mai mult de atat nu ma pricep sa iti spun in legatura cu problema ta, sper ca te-am ajutat, macar ti-am dat o directie. Deci: cod de comert pt magazin online + cod pentru activitatea ta care se potriveste perfect (nu doar sa aiba in denumire cuvantul IT).

   1. Natalia

    Multumesc @Luiza inca o data pentru informatie. Ma ajuta mult, sa stii. Iti doresc toate cele bune!

 83. Irina

  Buna ziua,

  Am o nelamurire cu privire la site-ul upwork.
  Am tot citit pe site insa nu-mi dau seama daca veniturile pe care le primesc prin acest site trebuie sa le declar la ANAF.

  Multumesc,
  Irina

 84. Catalin

  Salut, Luiza!

  In mare m-am lamurit, ar fi mai ok SRL pentru mine. Marea mea nelamurire acum este cum ar trebui sa fac daca si prietena mea are blogul ei – nu face o avere din el dar incaseaza totusi venituri – si nu stiu cum ar fi ok in cazul asta. Sa fie ea asociat/administrator/salariat?

  Mersi frumos pentru tot efortul depus cu informarea noastra 🙂

 85. val3ntind

  Buna Luiza,
  Lucrez online pentru o firma din strainatate colectand stiri de pe net si punandu-le intr-o platforma, pe baza unui BUSINESS CONSULTING AGREEMENT. Primesc lunar un venit. Daca imi fac un PFA, exista posibilitatea ca sa fiu incadrat la activitati dependente, deoarece am un singur client. Ce modalitati de a plati taxele ar fi? Pot sa completez numai formularul 200 sau 201?
  Multumesc!

  1. @valentin – sunt 7 criterii de independenta, nu doar cel referitor la cati clienti ai; da, grija ta este una intemeiata dar citeste despre toate cele 7 criterii.

 86. andrei

  Buna Luiza
  Dupa noua legislatie cu modificarile de rigoare se pare ca ma incadrez ca triplu evazionist si as avea nevoie de sfatul tau.
  1. Detin in proprietate un apartament , dar nu stau in el , stau in cel al sotiei.
  In apartamentul meu sta mama mea si cu 2 nepoate , carora nu le luam nici o chirie pt. ca sunt studente si n-au nici un ban , familia lor e de la tara si au 1 singura pensie medicala de 6 milioane.
  Am inteles ca nu merge nici contract de comodat asa ca astept sa vina ANAF sa ma ridice , n-am nici un venit , sa-mi ia apartamentul.
  2.In nemernicia mea , am propus DNA o oferta unica de vanzare (sunt un freelancer prefacut) , am tehnologie de copiere , tocmai buna pt scris articole pe bani , am copyscape pe calculator , copiez dintr-o zona de net si copyscape vede articolul ca original , am propus tehnologia doamnei Laura , dar inca n-am primit raspuns , are emailu meu , mai astept.
  3.Sunt jucator de casino , pariuri , dar in Romania s-au interzis toate site-urile online de profil , impozitul daca joci pe cele licentiate in ro e de 1% pe retragere.
  Cum n-am venit sa platesc 1% , m-am gandit sa-mi deschid contul de joc din UK, acolo impozitul aplicat jucatorilor este 0.
  Te-as ruga sa-mi precizezi daca bratul lung al legii anaf poate sa ajunga pana in uk , jucand din uk eu respect legea uk , impozit 0 pt. jucatori.
  Legea romana prevede ca daca joc pe site-uri nelicentiate in RO amenda e de 50 de milioane , asa ca nu stiu ce sa platesc mai repede , mama are 78 de ani si daca ii bate ANAF-UL la usa se va stresa f. tare.
  Eu i-am zis ca statul nostru e distrus si horror , dar ea la 78 de ani , pensionara de la 52 de ani zice ca sunt eu dus , terminat , ca n-am servici , la stat daca se poate , dar se pare ca la stat s-au okupat toate locurile , la privat nu te primeste ca esti trecut de prima tinerete , asa ca nu-mi ramane decat sa ma joc la casinouri in uk .
  Vorbesc serios , am vreo treaba cu legea romana , daca deschiderea de cont se face in UK , jocul se face efectiv in uk , plata in casino se face cu skrill facut in romania.
  skrill e licentiat in ro si poate oferi la cerere date autoritatilor din ro .
  Cel putin cu chiria m-am linistit , am vazut la tv ca nu te baga in puscarie din prima pe evaziune , vor doar banii din urma nu stiu pe ce perioada , am atacuri de panica de vreo 10 ani , de-aia n-am mai putut sa lucrez , doctora de familie mi-a dat xanax , dar nu mai vrea sa-mi dea , zice ca ma tampesc de tot mai ales daca-l amestec cu alcool , dar imi da cineva , sta cred ca iar e infractiune , ce sa fac sa ma corectez , ca nu mai stiu…

 87. andrei

  Luiza ,poate te jenezi sa-mi dai un raspuns in mod public pe blog , dar ai mailul meu.
  Stii si tu foarte bine ca un freelancer roman e rupt in doua de toti indienii , pakistanezii si cum s-r numi aia din bangladesh care isi fac cate 10 conturi ca sa dea cu bidu sub tine si sa-ti ia jobul platit de rasu lumii de niste advetisteri haini , asta daca te mai si platesc.
  Asa ca ,unii s-au gandit cum sa scrie ei mai bine articolele in engleza ca sa para nativi .
  Au gasit o zona de internet , mare de tot cat tot internetu si pe care copyscape nu o vede.
  Asa ca poti sa faci repede un articol la comanda de 1000 sau 2000 de cuvinte copiat , putin adptat si e original 100%.
  Da , nu-i suficient , advertisterul iti da banii da iti da ratting prost si-ti pierzi imediat valoarea premium si esti retrogradat la standard si esti platit pe acelasi lucru , aceeasi munca de 2 ori mai prost.
  Atunci ce s-au gandit baietii , mai ne facem un cont de adverister si dam articole comandate catre noi , le platim cu 1 dolar 150 de cuvinte si le dam 5 stele ca sa ne ridicam iar in ratting.
  E cam treburi de astea tre sa faci ca freelancer sa poti sa stai in piata cu milioane de galbejiti fraudulenti.
  Din respect imens pt patria mea care mi-a dat numai taxe si impozite de platit , m-am gandit sa ajut cele mai inalte autoritati ale statului cu titlu gratuit , ca e pacat de cei 400 de doctori din MAPN , care mor acuma de frica pe teze plagiate.
  Spune si tu acuma , daca programul de copiere da 100% articol original , mai putem vorbi de plagiat .
  N-am primit nici un raspuns de la cea mai laudata autoritate a statului.
  Poate imi raspunzi totusi in privat si-ti fac gratis pe ce tema vrei un articol original , copiat 100%.
  p.s copyscape e ieftin cumperi cu 10 euro cu paypal programu si ai 200 de scanari.

  1. @andrei – nu stiu de ce m-as jena sa spun public ca nu inteleg care e intrebarea; inteleg problemele freelancerilor romani, dar nu inteleg care-i intrebarea contabila din toata polologhia; ca de filozofii, la ora asta nu-mi prea arde.

   1. Mirela

    Care este regimul meditațiilor efectuate online? Am încheiat o intelegere cu o firma din străinătate prin intermediul căreia pot preda lectii de engleza online unor persoane. In functie de care sedinte aleg sa țin, voi primi o suma de bani virata in cont. Daca pentru veniturile astfel obtinute este necesara crearea unei PFA, cum anume voi putea emite facturi catre aceasta firma? Nu este suficient extrasul de cont care sa ateste provenienta banilor?

 88. Aura

  Dacă depun Chestionarul pt stabilirea rezidentei fiscale ulterior plecării din Rom(după 1 an), împreună cu certificatul care atesta rezidenta mea în Uk,de la ce data devin nerezident în Rom având în vedere ca toate taxele și impozitele le am plătit în Uk ca self employed(PFA)?Multumesc

  1. @aura – la data la care ANAF va comunica asta in raspunsul pe care vi-l da in scris la chestionarul depus.

 89. Daniel

  Buna ziua,

  Imi puteti spune va rog la ce categorie de venit se incadreaza „Asistenta tehnica pentru clienti” (Customer service)? Observ ca „prestari de servicii” nu mai exista pe declaratia 201, si la „comerciale” sigur nu se incadreaza pentru ca nu vand/cumpar nimic, ci doar ofer sfaturi si indicatii clientilor unui software care nu-mi apartine. Ma gandesc ca „Alte venituri” e categoria corecta, nu? Multumesc.

 90. Mihai P.

  Buna seara,

  Tin in primul rand sa iti multumesc si eu pentru un articol atat de lung, care in mod sigur clarifica o multime de lucruri pentru o multime de oameni.

  La fel ca ceilalti, am si eu o nelamurire. Este legata de drepturile de autor (sau de proprietate intelectuala). Anume: din cate am observat mai sus, in cazul vanzarii unui ebook pe Amazon de catre o persoana fizica ce detine drepturile de autor pentru acel ebook, spui ca intr-adevar o astfel de activitate intra in categoria veniturilor din drepturi de autor. Dar putin mai jos, ca raspuns la un alt comentariu legat de aplicatii software realizate si vandute pe store-uri online gen Apple Store, spui ca acelea nu se incadreaza la venituri din drepturi de autor.

  Ce ma intriga pe mine in definitiv e acest mod de a diferentia un ebook vandut pe Amazon de o aplicatie software vanduta pe Apple Store sau Google Play (pt Android). Eu unul vad ambele situatii identice, doar produsul in sine fiind ceva diferit (o carte electronica vs un program software). Dar pana la urma ce se intampla este acelasi lucru: creatia mintii omului respectiv este vanduta pe o anumita platforma online.

  Poate imi scapa ceva si de aceea le vad la fel. Daca ai putea sa clarifici putin lucrurile, as aprecia enorm. Multumesc!

  1. @mihai p – studiaza legea dreptului de autor, acolo scrie exact ce intra la drepturi de autor si ce nu.

   1. Mihai P.

    Buna,

    Ti-am urmat sfatul si mi-am petrecut astazi o parte din zi citind acea lege a drepturilor de autor.

    Din legea respectiva se intelege, atat din cap. III Art. 7 lit. a), cat si din cap. IX, Art. 72-81, literele aferente, cum ca programele pentru calculator „exprimate in orice fel de limbaj, fie cod sursa sau cod-obiect”, fac obiectul dreptului de autor. Se mentioneaza de asemenea ca „Prin aceasta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare”. De aici rezulta cum ca nu exista vreo limitare asupra mediului pentru care este produs acel program si nici asupra naturii programului (poate fi din cate se intelege pana si un sistem de operare in sine).

    Comercializarea unor astfel de programe se poate face tot pe baza acestei legi, prin cesiunea drepturilor patrimoniale de autor, cesiune care trebuie in cazul nostru sa fie *neexclusiva*, adica mai pe romaneste autorul programului cedeaza doar dreptul de folosire a aplicatiei catre cumparatori, nu si alte drepturi cum ar fi distribuirea. Astea sunt scrise pe larg in cap. VII,
    sect. I, articolele si literele aferente.

    Vreau sa mentionez de asemenea ca am avut ocazia sa discut cu un dezvoltator roman de jocuri PC care are deja un joc publicat pe Steam (este unul dintre norocosii care a trecut de procesul de Greenlight in urma voturilor). Mi-a zis ca el colaboreaza cu Steam-ul ca persoana fizica, fara PFA sau SRL, prin cesiunea neexclusiva a drepturilor de autor. Desi nu am discutat inca cu nimeni in acest sens, sunt sigur ca la fel se poate proceda si in cazul aplicatilor sau jocurilor mobile vandute pe Google Play sau pe Apple Store.

    Din cate inteleg, exista totusi o exceptie in cazul jocurilor mobile care se pot downloada free dar care au „In game purchases”. Acela reprezinta un fel de e-commerce si in cazul asta atat Google-ul cat si Apple-ul iti cer sa te inscrii in programul lor neaparat cu o forma de autorizare juridica (se semneaza inca un contract cu ei din cate am vazut).

    Cam asta este tot ce am reusit sa culeg pana acum legat de problemele astea, sper ca research-ul meu sa va ajute pe cat mai multi care va aflati in aceeasi situatie cu mine.

    1. @mihai p – iti multumim pentru research, este foarte util! precizez ca in cazul Apple Store am speta ANAF in care in cazul unui control, veniturile au fost considerate comeciale si persoana fizica (se lucra pe „persoana fizica”) impusa din oficiu ca PFA; oricum, iti multumim! 🙂

 91. Mihai P.

  Stiu cat de greu e sa gasesti la noi informatii de genul asta si tocmai de aceea daca nu te deranjeaza vreau sa scriu aici tot ce aflu si consider util.

  Legat de acea speta ANAF de care ai pomenit, aici exista din punctul meu de vedere doua posibilitati si anume:

  Fie acea persoana fizica avea pe Apple Store o aplicatie (sau poate un joc) in cadrul careia exista un mod de comert electronic (indiferent daca cu bunuri reale sau virtuale, iar cand spun virtuale ma refer la item-uri, skin-uri, currency, power-ups sau alte lucruri ce pot fi cumparate in multe din jocurile mobile curente), lucru care implica plati reale efectuate cu cardul sau prin servicii online gen PayPal si care intr-adevar reprezinta o forma de comert ce necesita o autorizare juridica.

  Fie ANAF-ul a interpretat si aplicat incorect legislatia in vigoare, considerand ca activitate comerciala ceva ce tine de fapt de cesiunea drepturilor patrimoniale de autor.

  Pana la urma comertul inseamna in linii mari schimb de marfuri, prin vanzare si cumparare. A vinde o carte scrisa de tine sau o melodie sau un joc de PC sau mobil, nu reprezinta o forma de comert. Cel putin legea drepturilor de autor spune in articolele sale lucrul asta. In definitiv, una este un bun comercial sau marfa sau cum vrem sa-i zicem, si alta este ceea ce americanii numesc IP (Intellectual Property sau Proprietate Intelectuala in romana).

  In felul asta vad eu lucrurile, nefiind avocat pot sa ma insel, dar ce vreau sa spun este ca sper ca acel control efectuat de ANAF sa intre la posibilitatea nr.1 prezentata mai sus, si sa nu reprezinte vreo forma de abuz/greseala/ignoranta din partea celor de la ANAF.

  In final vreau sa va mai dau o mica informatie pe care am aflat-o zilele trecute despre publicarea jocurilor mobile pe Google Play sau Apple Store. Daca sunteti in situatia in care trebuie sa va deschideti un PFA sau SRL pentru a publica jocuri pe acele platforme online, codul CAEN ales trebuie sa fie 5821 „Activitati de editare a jocurilor de calculator”. Am verificat personal pe site-uri de specialitate informatia aceasta, si intr-adevar multe firme autohtone care dezvolta jocuri pentru mobile au acest cod CAEN. Sincer as fiu, aproape toate il au de fapt pe acesta, doar o firma am gasit sa aiba 6201, care dupa parerea mea e o greseala din moment ce 6201 se refera la software realizat la comanda.

  1. GEORGE

   Buna seara.Vă apreciez pt informațiile pe care ni le furnizați pe acest site.Eu sunt self -employed în Anglia din noiembrie 2015.Ar fi trebuit sa depun 201 pt cele doua luni din anul fiscal 2015 pt ca sunt considerat rezident fiscal în Rom în acel an?Menționez ca am închis anul fiscal 2015- 2016 în Anglia(acolo anul fiscal se încheie pe 5 april)Mulțumesc anticipat pt răspuns.

 92. Maria Lascu

  Foarte bun articol raspunsuri clare. Totusi sunt atatea situatii incat o consultatie online este insuficienta.

  1. @maria lascu – sunt total de acord cu tine! de aceea o consultatie online poate acoperi ori o varietate de raspunsuri generale, ori o solutie la o speta concreta discutata in amanunt; in nici un caz o singura consultatie online nu poate oferi o reteta de lucru, sau nu poate acoperi toate situatiile viitoare ce apar intr-o contabilitate.

   1. GEORGE

    Buna seara.Vă apreciez pt informațiile pe care ni le furnizati pe acest site.Eu sunt self -employed în Anglia din noiembrie 2015.Ar fi trebuit sa depun 201 pt cele 2 luni din anul fiscal 2015 pt ca sunt considerat rezident fiscal în Rom în acel an?Mentionez ca am închis anul fiscal 2015- 2016 în Anglia (acolo anul fiscal se încheie pe 5 aprilie)Mulțumesc anticipat.

    1. @george – atata timp cat nu ti-ai schimbat rezidenta fiscala din Romania in Anglia, esti inca rezident (si) in Romania; pentru schimbarea rezidentei se depune un formular la ANAF.

 93. Laura

  Buna, am si eu o întrebare un canal youtube ar fi încadrat la prestări servicii sau…? Pot sa dețin un canal sa declar veniturile fara sa am probleme? Mulțumesc

 94. Adrian

  Buna Luiza,

  Am citit articolul tau plus comentariile si sunt in continuare confuz!

  Long story short:

  Activez din 2012 Elance acum UpWork dar intre timp lucrez separat cu o firma din US, cu acea firma realizez cam 90% din venit dar mai am proiecte ocazionale pe UpWork.

  Imi poti recomanda ce anume sa-mi deschid? PFA sau SRL? Cu firma din US e simplu ca e ongoing dar cu proiectele temporare cum fac? Diferite domenii, clienti etc.

  Merci anticipat!

  Adrian

 95. Cristi

  Buna ziua,

  Am inceput de anul trecut (din Octombrie mai exact) sa lucrez ca freelancer. Nu figurez ca angajat ci doar ca administrator (sunt asociat impreuna cu sotia). Amandoi suntem anagajati la alte firme in tara.
  Pe perioada cand eu imi desfasor activitatea ca freelancer – trec in fara plata la firma unde sunt angajat.
  Am un contract in Cehia, care se si s-a tot prelungit (e foarte posibil sa dureze mai mult de 1 an). Lucrez de obicei intre 5 si 7 saptamani si 1-2 acasa.
  Daca ai putea sa ma lamuresti cu cateva lucruri as fi foarte fericit (am tot cautat pe net dar nu am gasit nimic concret):
  1. Daca sunt angajat la o alta firma cu norma intreaga, atunci la dividende se mai platesc si cei 5,5% pentru CASS ?
  2. In cazul in care voi sta mai mult de 6 luni in Cehia, cum pot proceda pentru a plati taxele ? Si unde se platesc ? Trebuie sa iau legatura cu cineva din Cehia sau din Romania (ANAF de exemplu) ?

  Multumesc frumos,
  Cristi

 96. Ioan

  Buna ziua,

  Multumesc mult pentru informatiile extrem de utile.
  Sunt pe cale sa incep activitati de afiliere, adsense si fotografie de stock.

  Am o mare rugaminte. Puteti, va rog sa imi spuneti daca exista o baza legala pentru obligativitatea inregistrarii la ONRC ca persoana juridica pentru aceste activitati. As vrea sa platesc impozitele ca persoana fizica neautorizata.
  De pe site-ul profitshare (https://blog.profitshare.ro/obligatii-fiscale-afiliatii-persoane-fizice-neautorizate/) se intelege ca pot fi afiliat ca persoana fizica neautorizata, legal.
  Multumesc!

  1. @ioan – Legea 571/2003 (codul fiscal) la art. art. 40 alin (1) lit. a; art. 41 lit (a) si art. 46 alin (1) si (2) si pct. 18 si 19 din H.G 44/2004 date in aplicarea art. 46 din Codul Fiscal si OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor de catre persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale”.

 97. George

  Buna seara,
  Am venituri inca nedeclarate din Adsense obtinute in 2013, 2014 si 2015.
  Intrebarea mea este urmatoarea. Voi plati CAS si pensii chiar si pentru sumele din 2013 si 2014? Stiu ca la vremea aceea nu se plateau. Eu am avut si servici cu norma intreaga in perioada asta.

 98. Sergiu

  Lucrez pe upwork de 7-8 ani ca designer graphic, pana acum nu am platit nici un impozit incepand de anul asta vreau sa platesc pe ultimul an 2016, efectiv nu am de unde sa platesc pe toti ani anteriori, vreau sa incep sa platesc de acum incolo, pot sa dau declaratie de venit 201 pentru venituri obtinute din strainatate? daca fac pfa sau firma am inteles ca mai trebuie sa platesc pensie 15,8% + sanatate 10.5% + impozit pe profit 16% + mai platesc pe upwork 20% si 2,5% tva deci in total vine 64.8% pe langa asta mai platesc licenta la programele adobe si office cu care lucrez 1000 euro pe an si alte cheltuieli google drive, taxa lunara upwork premium, etc mai trebuie sa bag bani in calculator periodic practic ar insemna sa lucrez pe MINUS ceva de genul fac 10-15 mii dolari pe upwork pe an, muncesc de imi sar capacele uneori de dimineata pana seara si mai scot si din buzunar pe langa ce castig ca sa reusesc sa platesc toate impozitele si cheltuielile, deci singura varianta care imi ramane e sa platesc doar impozitul pe profit prin formularul 201, se poate direct ca persoana independenta pentru ca altfel repet ca si pfa sau firma nu castig cat trebuie sa platesc toate impozitele si celelalte cheltuieli. Multumesc.

 99. Madalina Buza

  Buna seara. Nu gasesc nicaieri speta: o firma SRL inregistrata in Romania, care vrea sa faca CIM unui german care va lucra ptr firma romaneasca dar din Germania, este legal sau nu? Adica germanul nu va sta acele 183 zile / an in Romania. Multumesc,

 100. Daniel

  Salut! Daca predau limba Engleza online, angajat ca si „Contractor” de o firma din strainatate. Asta inseamna ca sunt platit cu ora, in functie de numarul de ore pe care le predau (numarul depinde in functie de cum te aleg clientii). Trebuie sa imi fac PFA in Romania?

  1. Andreeaaia

   Eu fac Traduceri și Articole în diverse limbi tot ca Freelancer și am aceeași Curiozitate!

   STATUL ROMĂN ”DE DREPT” AR TREBUI SĂ SE OCUPE MAI MULT de ADEVĂRAȚII HOȚI și Teroristi … si Amenințări … și HOȚI din Parlament !

   Că nu Toți suntem Politicieni, unii mai si Muncesc cum pot, si vreti să ne luati si Painea asta ???

   Ce Tampenie.

 101. Andreeaaia

  Ce Căcat Mare!!
  Eu dacă lucrez pt Mine, nu am încă PFA dar vreau pe viitor, Lucrez LEGAL pt mine, CE OBLIGAȚII AM EU SĂ DECLAR SAU SĂ PALTESC STATULUI , Cu ce mă plateste Statul pe mine ??

  Aerul, pt că respir AER în Țara asta trebuie să plătesc ??

  Daca am un Blog si căștig Bani din el trebuie sa platesc la Stat ??

  Pffft… Ce porcărie

  1. Andreea, ti se pare ca am inventat eu legile astea si merit un asemenea limbaj sau confunzi blogul meu cu forumul de la Libertatea? Te rog pe viitor sa ai grija la limbaj.

 102. Buna Luiza!
  Sunt relativ nou in domeniul freelancing si as dori sa ma ajuti in situatia mea.
  Eu lucrez ca scriitor de articole de putin timp pentru o firma din Cipru. Momentan nu am un contract de munca si nici nu lucrez ca altceva in tara, sunt student. Veniturile le voi primi lunar si sunt bazate pe numarul de articole pe care il scriu in luna respectiva. Intrebarea mea: ce taxe trebuie sa platesc catre statul roman pentru aceste venituri si cand se platesc acestea si unde? Veniturile nu vor fi prea mari cel mai probabil <500$ pe luna. Multumesc si scuze, dar nu am inteles prea exact din articolul tau!

   1. Iulia L

    Buna, o singura intebare: Pentru un PFA cu norma de venit ( servicii IT) daca doresc sa lucrez cu o firma din Romania, neplatitoare de TVA si in acelasi timp lucrez cu o firma din UE care e platitoare de TVA, pentru care inteleg ca este nevoie de cod TVA, poti ramane PFA neplatitor de TVA astfel incat sa nu platesti TVA pentru Romania,iar pentru UE sa folosesti codul de TVA, astefel incat nici pentru UE sa nu platesti TVA-ul?
    Scrie un baiat mai sus un citat
    „dacă firma clientului extern este plătitoare de TVA, atunci trebuie mai întâi să te inregistrezi în scopuri de TVA pentru operațiuni intracomunitare și, de asemenea, să te înregistrezi în Registrul Operatorilor Intracomunitari; asta înseamnă că în România vei continua să emiți facturi fără TVA, dar vei primi un număr de TVA valid, astfel încât să poți emite facturi externe tot fără TVA; când faci factura externă pe factureaza.ro, la rubrica ‘Regim special TVA’ selectezi ‘taxare inversă’
    dacă nici firma ta, nici cea a clientului extern nu plătesc TVA, atunci e simplu, factura se emite fără TVA.”’
    Dar nu stiu daca este trustworthy, adica de luat in calcul sau este pur si simplu vreun comentariu neavizat.
    Multumesc mult si inca o data felicitari pentru articol!

    1. iulia, da corect, iti iei numar intracomunitar de TVA doar pentru UE, si ramai in continuare neplatitoare de TVA; comentariul de mai sus este corect.

   2. Din ce m-am mai documentat am aflat ca pentru cazul meu (blog writting – categoria „drepturi de autor”) nu am nevoie de PFA sau SRL sau alta forma juridica si pot ramane doar persoana fizica. Avand in vedere ca venitul meu e de cel mult 12.000$ pe an si ca nu am un contract de munca, e necesar doar sa depun declaratia 020 la ANAF si o declaratie de venit realizat la finalul anului tot la ANAF. Asadar, impozitul final va fi cel pe venit 16%+ CAS 10,5% + CASS 5,5%. Am inteles bine? Mai e si altceva? Multumesc de ajutor!

    P.S.: Daca am inceput activitatea intre timp, pot sa depun declaratia 020 ulterior? Apar penalizari?

    1. daca vrei sa mergi pe drepturi de autor, cu contractul de drepturi de autor si cu declaratia 020 in termen de 15 zile de cand ai inceput activitatea; daca nu le-ai depus in timp util depinde de cea de la ghiseu daca iti da amenda sau avertisment; pentru drepturi de autor sunt corecte impozitele.

     1. Am inteles. Mai am doar cateva intrebari daca ai dori sa ma ajuti.
      1. Cel mai indicat ar fi sa imi fac un contract de drepturi de autor sau unul de prestari servicii (e destul de des folosit in aria asta) cu respectiva firma? Sau daca imi recomanzi un alt tip.
      2. Daca nu fac deloc contract cum ar trebui sa procedez? Va fi obligatoriu sa aleg o forma juridica? Aparent PFA-ul ar fi cel ideal pt un freelancer.
      3. Problema e ca eu am inceput sa le scriu cateva articole si ar trebuie sa primesc o suma mica, in jur de 200$, la sfarsit de luna. Ei spuneau ca pregatesc un contract, dar a trecut ceva de atunci si nu stiu daca mai au vreo intentie. Suma asta de 200$ cand ar trebui sa o declar in cazul de fata (fara contract)?
      4. Crezi ca ar trebui sa insist sa facem un contract?
      Multumesc mult de ajutor!

 103. alex

  Felicitari pentru articol, foarte frumos elaborat!
  Am totusi o nelamurire (ma degraba o rugaminte de completare) si anume la Pasul 6 -Obligatii etc, alin.2 despre obligatiile persoanelor care obtin venituri din drepturi de autor (…), acolo se specifica faptul ca impozitul este retinut la sursa. Nelamurirea mea este legata de sursele externe Romaniei ( state UE in cazul meu) cu contract „drepturi de autor” si anume care sunt obligatiile fiscale ale persoanei fizice cu rezidenta fiscala in Ro dar cu venituri obtinute din contracte cu societati din UE?
  Multumesc mult!

 104. Ela

  Buna Luiza, lucrez fara contract , de acasa, cu un laptop, online ptr o companie din USA. Domeniul este de asistenta,secretara munca de birou. Trebuie sa declar ceva? Pot declara ca sunt frelancer independent,? unde, ce formular si ce impozite mi s-ar impune?multumesc anticipat!

  1. Ela, intreg articolul la care ai postat comment-ul se refea la faptul ca nu poti sa depui doar un formular si ai scapat. Nu pot sa reiau articolul intr-un raspuns la intrebarea ta.

 105. lumierrebronte

  Cand completezi formularul 201 daca ai inceput sa lucrezi dupa luna mai al anului 2017?
  Eu nu am depus nimic in mai pt ca nu lucram in mai.Acum trebuie sa il depun pana in mai anul viitor?
  Mai am o intrebare, formular 201 ce acopera?
  E doar un impozit sau cateva procente merg spre sanatate si pensie de asemenea?

 106. Buna Luiza.

  Multumesc pentru utilele informatii.

  Daca lucrez ca freelancer. Web Manager pentru o firma din UK si sunt platit pe paypal. Ce formular trebuie sa completez la ANAF, si cat este impozitul? Trebuie sa imi fac PFA?

  Multumesc frumos!

  Cu stima, George

 107. Pop Maria

  Am si eu o intrebare. Daca dau meditatii la matermatica pe site-ul fiverr.com si voi fi platita prin intermediul paypal cum sa procedez ca sa declar venitul? Acest site este inregistrat in USA. Din ce am vazut serviciile incep de la 5 $. Ca sa imi fac clieti nu voi putea cere nici eu mai mult, Deci veniturile nu vor fi mari la inceput. Trebuie sa-mi fac PFA sau firma daca veniturile vor fi aproape inexistente la inceput? Multumesc mult!

  1. da, autorizarea activitatii nu este conditionata de obtinerea unor venituri peste un anumit plafon.

 108. alex bic

  buna seara! daca o companie dintr-un alt stat european incheie cu mine, pe persoana fizica, un contract prin care eu prestez servicii de consultanta acolo…si imi platesc in contul meu bancar de aici…eu trebuie sa platesc ceva taxe aici? ei spun ca platesc doar ei 10% acolo si eu nu mai sunt impozitat aici…e adevarat? multumesc mult!

 109. Elena

  Buna ziua. Multumim pentru articol. Va rog sa ma ajutati cu o lamurire : in cazul in care doresc sa vand pe un site din strainatate handmade ( tricotaje in cazul meu), imi este necesar sa obtin autorizatie PFA pentru a putea declara veniturile obtinute (formularul 201) ? Nu imi dau seama cum sa o incadrez ( productie , comert etc) si nici daca o pot incadra la activitate ocazionala sau nu (de fapt nu ai garantia ca vinzi – ca obtii venituri, in cazul in care reusesc as dori sa le declar). Multumesc anticipat pentru ajutor.

 110. Alina

  Buna seara. Am citit articolul insa as avea nevoie de niste sfaturi.
  Eu momentan sunt in Anglia, lucrez pentru o firma de contabilitate de aici. Peste 2 saptamani o sa ma intorc in Romania definitiv de unde o sa lucrez in continuare pentru aceasta firma. Nu cunosc legea in Romania tocmai de aceea am nevoie de un sfat. Eu nu o sa mai figurez ca si angajat pentru aceasta firma si va trebui sa le facturez luna de luna iar pe baza facturii ei ma vor plati. Ce este mai convenabil pentru mine un pfa sau ma incadrez pentru srl-d?
  Orice parere imi este de ajutor.
  Va multumesc!

  1. Buna seara, ti-as recomanda sa alegi intre PFA si SRL dupa ce citeti putin ce presupune fiecare. Cele mai putine impozite le vei plati pe SRL, daca asta e scopul principal.

 111. laur

  Buna Luiza, am citit articolul, insa mai am cateva intrebari. Eu lucrez de putin timp ca logo designer pe platforma fiverr, deci ma incadrez in categoria freelancer, nu? Platile se fac in dolari in contul din acea platforma si imi opreste 20% din fiecare comanda pe care o finalizez. Eu transfer banii intr-un cont de paypal si apoi pe card. Paypal are taxe pentru ambele tranzactii ( de pe platforma in paypal si din paypal pe card). Trebuie sa mai declar ceva sau sa platesc alte taxe pe langa cele existente?

  Sper ca ma poti ajuta.
  Multumesc anticipat

 112. adrian

  Buna ziua.
  Anul trecut am efectuat niste vanzari pe Amazon.
  Am vandut in UE aproximativ 20 de rame de tablou.
  Transportul acestora a fost foarte scump 200 ron pe fiecare rama platiti de catre cumparator si lemnul , lacul precum si alte accesorii achizitionate pt producerea lor au fost foarte scumpe per total.
  Desi in cont au intrat multi bani , acei bani i-am platit in tara pt transport ..materiale, profitul fiind extrem de mic .
  Daca ar fi sa platesc cei 30% din vanzarea ramelor catre stat ar insemna sa platesc tot profitul castigat la stat si probabil sa ajung chiar pe minus pierzand bani .
  Ca exemplu un englez plateste 150 EUR pt o rama . Din acei bani eu platesc 50 EUR transportul catre el plus inca 30 EUR costul materialelor, la care se mai adauga taxele Amazon si PayPal care trag un anumit procent din bani . Deci profitul real din cei 150 EUR ar fi in jur la 40 EUR
  In aceasta conditie ar insemna ca am de platit la stat 30% din cei 40EUR ?.Sau pot opta pt a plati doar 16% din cei 40 EUR?
  Practic prin astfel de tranzactii eu am adus multi bani in tara, bani care ulterior au fost platiti pe transport si prin diverse magazine si depozite tot din tara acestia emitand factura deci din acestia fiin impozitat un procent !!.
  Deci pe langa faptul ca am adus bani in tara acestia fiind cheltuiti si impozitati , ar mai fi trebuit sa platesc si putinul ramas la stat ?.
  In aceste conditii o astfel de afacere este pur sclavism . Adica muncesc ca sa dau totul la altii .
  Deci cum se poate trata un astfel de caz ?
  Ce este normal si ce este anormal ?
  Daca din fiecare tranzactie de 150 EUR o buna parte din bani s-au dus in tara pe transport si materiale asta nu poate fi considerat ca un fel de plata de impozit ??
  Intr-un astfel de caz mi se pare prea barbar ca sa mai platesc impozit pe mica suma ramasa .
  Multumesc

 113. Bell

  Buna Luiza,
  Acest articol si informatiile se refera pentru anul 2016, asa-i?

  Daca pana acuma eu am depus Declaratia 201, si am fost supus impozitari de doar 16%, cum pot sa fac ca si CAS si CASS sa fie calculate pe suma respectiva? Iar daca am trecut plafonul pentru 2016 de 220.000 si trebuie sa platesc TVA cum fac?

 114. dorina

  Buna Luiza,
  As vrea sa ma ajuti in urmatoarea problema. Am incheiat in 2017 un contract cesiune drepturi autor, pe persoana fizica, tester IT, cu o firma din Elvetia.Nu am alt venit. Plata se face lunar, in euro, in contul meu bancar din Romania. Ce obligatii am de plata catre ANAF anul viitor? Daca am inteles bine, va fi impozit 16%,, CASS 5,5% si CAS 10.5%. E corect? Si inca ceva. Eu desfasor activitatea exclusiv in Romania, trimit lucrarile prin internet partenerului strain si nu mi-e clar ce declaratie depun, 200 sau 201? Am inteles ca pt. activitatea desfasurata in Romania, chiar daca platitorul e strain se completeaza 200. In acest caz, cum transform euro in lei la determinarea venitului brut? Daca trebuie sa completez 201, mai beneficiez de deducerea de 40% cheltuieli forfetare deductibile? Mi-ar fi de mare ajutor sa ma lamuresti in privinta asta. Multe multumiri.

 115. Marinela

  Buna ziua!
  Multe multumiri pentru articol. Am rugamintea sa ma ajuti sa descalcesc urmatoarea situatie. Prietenul meu este dintr-o tara non-UE si este student in Romania. De curand a inceput sa lucreze on-line pentru o firma din Olanda. Pentru a fi platit, firma respectiva i-a cerut sa transmita un numar de inregistrare fiscala, dar nu stim de unde trebuie sa-l obtina, din Romania, avand in vedere faptul ca locuieste aici, sau din Olanda?
  Si unde ar trebui sa plateasca taxele aferente?
  Multe multumiri!

 116. Elena

  Buna ziua,

  Daca sunt angajata full time in cadrul unei companii din Romania ( cu contract de munca cu norma intreaga unde imi sunt platite toate contributiile catre stat ) si realizez in paralel si activitati de freelancing ( introduc date pentru o companie din afara) mai este necesar sa imi fac PFA? Doresc numai a declara veniturile din freelancing si de a plati impozit pentru ele. Nu voi renunta la jobul full time , cel prin care mi se platesc si contributiile catre stat,insa doresc a fi in legalitate cu veniturile obtinute prin freelancing.

  Un raspuns rapid ar fi apreciat !

  Multumesc frumos,

 117. Andrei

  Buna Luiza, eu lucrez in animatie. Produc videoclipuri animate ca si freelancer pentru diversi clienti din strainatate. Asta se incadreaza la prestari servicii (la fel ca scrierea unui articol pentru un blog strain?) sau intra la profesii liberale?

  1. Sunt prestari de servicii. Profesiile liberale sunt cele reglementate de o lege speciala, cum ar fi notarii, avocatii, contabilii, consultantii fiscali, medicii etc.

 118. alexandru barbu

  articol referitor la impozitare afiliati 2018 persoane fizice si juridice , activitate in romania si plata efectuata de firme inregistrate in romania.
  pe cale logica , afilierea persoanelor fizice la companii fara inregistrare fiscala in romania , neputandu se face la sursa , va trebui declarata presupun pe D201.
  momentan pentru D201 depunerea se face in format electronic , necesitand certificat digital sau semnatura digitala .
  daca e asa mi se pare cam ciudat , sa nu poata fi depusa normal.
  depasirea plafonului de incasari anuale de 22800 ron , atrage plata cas si cass.
  impozitul este 10% din suma bruta incasata , presupun ca asa se procedeaza.
  deci activitatea de afiliere trebuie sa aiba o marja de profit net de cam 50% ca sa fie rentabila , zic , ea e rentabila si cu mai putin dar nu mai ramai cu nimic
  mai jos linkul legat de afilierea in romania

  https://ro.2performant.com/blog/modificari-cod-fiscal/

 119. Dan

  Buna Luiza. Apreciez articolul tau e chiar interesant. Am si eu o intrebare legata de veniturile din strainatate. Fac afiliere pentru o retea din EU. Tin sa mentionez ca nu sunt PFA si n-am nici SRL. Am observat ca in sectiunea plati a lor cere ca sa specificam VAT Number pentr a putea face plata prin PayPal. Din cate am inteles pentru a obtine un VAT Number trebuie sa ma inscriu in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Intrebarea mea e: Daca sunt doar persoana fizica simpla (nu PFA si nici SRL) atunci ma pot inscrie in acest registru si pot obtine acel VAT Number? Stiu ca poate zici ca trebuie sa ma fac PFA ca sa pot desfasura aceste activitati de afiliere insa de la reteaua asta nu incasez lunar acesti bani ci pot face plata doar cand depasesc un anumit prag si asta nu se intampla lunar. In trecut am mai fost PFA pe prestari servicii IT (faceam siteuri etc) insa am renuntat la asta si m-am apucat de afiliere pe persoana fizica simpla PFA – ul desfiintandu-l. Daca nu se poate altfel ma voi face iar PFA insa as prefera sa raman persoana fizica si sa declar veniturile cum trebuie. Mentionez ca sanatatea mi o platesc (am completat formularul 600) si pensia o platesc (am contract separat cu casa de pensii) desi nu sunt angajat. Aici in Romania retelele de afiliere retin impozitul la sursa e mai simplu. Am intrebat si la finante daca e ok si mi-au zis ca atat timp cat declar veniturile e ok chiar daca nu sunt pfa.
  Oricum intrebarea esentiala este daca ma pot inscrie in ROI si ca fiind doar persoana fizica si daca pot obtine acel VAT Number. Multumesc 🙂

  1. Ca persoana fizica nu se poate obtine pentru activitatea descrisa cod intracomunitar de TVA (asa zisa inscriere in ROI).

 120. Catalin

  Buna Luiza,

  Daca detin o companie off-shore (veniturile ajung in contul off-shore al companiei) dar sunt rezident roman, ce taxe trebuie sa platesc in acest caz?

  Ma poti indruma unde pot gasi mai mult informatii?

  Multumesc.

 121. ciausi filica

  buna ziua,

  am si eu nevoie de niste clarificari: cum sunt impozitate si taxate veniturile obtinute din salarii obtinute in arabia saudita.

 122. Eu sunt nevăzător, grad de handicap grav.
  Înţeleg din articolul de faţă că:
  Nu trebuie să plătesc contribuţii din veniturile pentru Adsense. Dar trebuie să le declar undeva?
  Dar nu îmi este clară partea cu investiţiile. Plătesc impozite pentru dividendele pe care le-am obţinut din urma tranzacţionării la bursă?
  Dar veniturile din investiţiile în fonduri mutuale?
  Cei de la bancă îmi opresc 10% impozit şi mi-au cerut un document doviditor de la ANAF că nu ar trebui să plătesc impozit.

 123. Geo

  Sunt persoana fizica domiciliata in Romania si lucrez cu contracte de cesiune drepturi de autor. Daca prestez servicii fotografice in Romania pentru o firma din afara tarii, din UE, cum se procedeaza cu aceste contracte de cesiune a drepturilor de autor in acest caz? Imi cere „invoice” si nu am alta modalitate, doar acest tip de contract.
  Multumesc anticipat.

  1. Geo

   Cum se procedeaza cu impozitul? Cu firme din Romania treceam in contract „retinere la sursa”. Iar CAS si CASS nu platesc daca nu castig mai mult de 12 salarii minime brute pe an. E la fel si pentru un client strain din UE?

Share your opinion with us:

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.