Luiza Daneliuc – contabilitate online

Modalitatea de declarare in Romania a veniturilor obtinute din strainatate de catre freelanceri – 2016

Acest articol reprezinta o varianta actualizata a articolului initial cu modificarile legislative ce se aplica din anul 2016. Am gandit acest articol sub forma unei scheme simplificate, a unui rationament logic, a unui pattern de urmat de catre cineva care realizeaza venituri din strainate si nu stie cum sa le incadreze, cum sa le declare si ce anume datoreaza statului roman.

Prezentul articol se refera la capitole vaste din legislatie si ca atare doar puncteaza schematic anumite aspecte. Articolul se va actualiza in permanenta cu informatiile solicitate de voi in comentarii, care au legatura cu situatia prezentata in articol, dar care nu au fost destul de detaliate la momentul publicarii articolului.

PASUL 1 – AVETI OBLIGATII DE PLATA CATRE STATUL ROMAN?

Sunteti considerat contribuabil (art. 58 Cod Fiscal) si subiect de taxe si impozite in Romania daca:

Daca va incadrati la unul din punctele de mai sus, datorati impozite si contributii statului roman. Marea problema este sa stabiliti daca sunteti considerat din punct de vedere legal rezident fiscal pe teritoriul Romaniei. In aceasta situatie se gasesc marea majoritate a celor ce vor citi acest articol. Daca sunteti persoane fizice rezidente in Romania, datorati impozit pentru veniturile realizate din orice sursa, fie ele realizate in Romania sau din afara Romaniei.

Ca sa stabiliti daca sunteti considerat rezident in Romania mergeti la pasul urmator.

PASUL 2 – STABILIREA REZIDENTEI FISCALE

Conform ANAF, elementele care determina daca aveti rezidenta fiscala in Romania sunt urmatoarele:

Dupa cum se observa, conditia celor 183 de zile petrecute sau nu pe teritoriul Romaniei cu care majoritatea sunteti familiarizati, este doar una din conditiile care duc la stabilirea rezidentei fiscale, mai multi factori fiind  luati in calcul cand se face aceasta analiza. Acest lucru este deseori trecut cu vedere, poate si din cauza ca celelalte conditii pot parea vagi. Ca de exemplu, conditia referitoare la centrul intereselor in Romania. Cu toate acestea ele au substanta si produc efecte. Conform art. 7 din Codul Fiscal:

centrul intereselor vitale – locul de care relaţiile personale şi economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate. În analiza relaţiilor personale se va acorda atenţie familiei soţului/soţiei, copilului/copiilor, persoanelor aflate în întreţinerea persoanei fizice şi care sosesc în România împreună cu aceasta, calitatea de membru într-o organizaţie caritabilă, religioasă, participarea la activităţi culturale sau de altă natură. În analiza relaţiilor economice se va acorda atenţie dacă persoana este angajat al unui angajator român, dacă este implicată într-o activitate de afaceri în România, dacă deţine proprietăţi imobiliare în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România;

Stabilirea rezidenţei fiscale la momentul plecării persoanelor fizice din România

Sa presupunem ca sunteti o persoana fizica romana care a plecat din Romania sau doriti sa plecati din Romania si nu sunteti sigur daca mai sunteti sau nu considerat rezident fiscal roman. Aceasta este procedura de urmat:

„În vederea scoaterii în evidenţă de către autoritatea fiscală, persoana fizică rezidentă în România şi persoana nerezidentă au obligaţia să înregistreze, cu 30 de zile înaintea plecării din România, formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” la autoritatea fiscală competentă.”

În termen de 15 zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoanei fizice dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în evidenţele fiscale. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.

Dacă ulterior înregistrării formularului persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus menţionat certificatul de rezidentă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale, în vederea aplicării prevederilor convenţiei. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, va continua să fie considerată rezidentă în România, având obligaţie fiscală integrală până la sfârşitul anului calendaristic în care a făcut dovada schimbării rezidenţei fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, completează formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” şi este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care persoana fizică părăseşte ţara noastră, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.

Daca ati stabilit faptul ca sunteti sau inca veti ramane pentru anul in curs rezident fiscal in Romania mergeti mai departe la pasul urmator.

PASUL 3 – VENITUL ESTE IMPOZABIL SAU NEIMPOZABIL?

Conform art. 60 din CF, următorii contribuabili sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);

c) pensii;

d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator. Încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informaţională, al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului finanţelor publice.

Conform art. 62 urmatoarele tipuri de venituri sunt neimpozabile:

a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;

b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decât cele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor;

c) indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

d) recompense acordate conform legii din fonduri publice;

e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deşeurilor care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

f) veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deşeurilor din patrimoniul personal;

g) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum şi orice alte drepturi, cu excepţia câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi.

h) despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;

i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;

j) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor naturale, precum şi pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

k) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, etc.

l) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat, conform legii;

m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal …”

o) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat;

p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de moştenire ori donaţie.

q) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice

r) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, precum şi veniturile în valută primite de personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

s) veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale din activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia acestora de oficial să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

ş) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activitatea de consultanţă desfăşurată în România, în conformitate cu acordurile de finanţare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme internaţionale şi organizaţii neguvernamentale;

t) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activităţi desfăşurate în România, în calitate de corespondenţi de presă, cu condiţia reciprocităţii acordate cetăţenilor români pentru venituri din astfel de activităţi şi cu condiţia ca poziţia acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

ţ) sumele reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru creditele primite în conformitate cu legislaţia în vigoare;

u) subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare;

v) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii şi văduvele de război, accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice etc.

w) premiile obţinute de sportivii medaliaţi .

x) premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România;

y) prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

z) alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

Daca venitul vostru nu se incadreaza la veniturile scutite sau voi nu va aflati printre persoanele scutite de impozit, inseamna ca venitul vostru este impozabil, mergeti mai departe la pasul urmator.

PASUL 4: STABILIREA NATURII VENITULUI: DEPENDENT SAU INDEPENDENT

Ca sa intelegem ce reprezinta din punct de vedere fiscal activitate dependenta si activitate independenta trebuie sa analizam art. 7 din Codul fiscal:

1. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependentă la funcţia de bază – orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază;

3. activitate independentăorice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:

In contextul actual exista un mare pericol de reincadrare a activitatilor prestate ca activitati dependente daca aceste conditii nu sunt indeplinite. Reincadrarea va presupune considerarea tuturor veniturilor ca si venituri din salarii sau asimilate si recalcularea impozitelor ca si cum acestea ar fi venituri pe salarii, la care se vor adauga dobanzi si penalitati de la data la care ati realizat primul venit si pana cand achitati sumele noi stabilite prin reincadrare.

Reincadrarea ca si operatie este prevazuta in Codul Fiscal la art. 11 alin (1) care specifica:

(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuţii sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei/activităţii.

Bineinteles ca organul fiscal trebuie sa motiveze decizia prin indicarea exacta a elementelor care au condus la o asemenea decizie dar apreciez ca baza acestei reincadrari vor fi criteriile de mai sus.

De aceea este recomandat ca in contractele de prestari servicii incheiate cu tertii sa se introduca clauze care sa arate in mod cert faptul ca activitatea nu este una dependenta, adica mentionat in mod specific faptul ca nu exista un program stabilit, ca activitatea se desfasoara cu resursele poprii si la sediile proprii cu angajati proprii etc.

In concluzie, daca ati determinat faptul ca realizati venituri dintr-o activitate dependenta (deci nu indepliniti cel putin 4 dintre criteriile de mai sus) trebuie sa cititi acest articol pe care l-am scris pe AvocatNet, referior la obligatiile declarative si de plata ale unei persoane rezidente in Romania, care obtine venituri din salarii din strainatate.

Daca ati determinat faptul ca realizati venituri dintr-o activitate independenta (deci indepliniti cel putin 4 din criteriile de mai sus) mergeti la urmatorul pas pentru a descoperi categoria de venit pe care il realizati.

PASUL 5 – DETERMINAREA CATEGORIEI DE VENIT OBTINUT

Daca ati stabilit faptul ca sunteti sau inca veti ramane pentru anul in curs rezident fiscal in Romania iar venitul este obtinut dintr-o activitate independenta, urmatorul pas este sa determinati ce fel de venit obtineti din strainatate. Desi majoritatea dintre voi sunteti denumiti generic freelanceri, din punct de vedere fiscal prestati servicii foarte diferite intre ele, care in functie de cum sunt incadrate, sunt si taxate foarte diferit. Unii dintre voi scrieti articole, altii prestati servicii de consultanta IT, altii scrieti programe sau faceti template-uri si teme de mobil pe care le vindeti, altii obtineti venituri din adsense etc.

Desi toti sunteti freelanceri, fiecare din aceste venituri se incadreaza si se taxeaza diferit. De aceea, incadrarea in categoria de venit este foarte importanta. Iar implicatiile se extind dincolo de latura fiscala. De exemplu, daca obtineti venituri din drepturi de autor (sa zicem ca scrieti niste articole si cedati drepturile de autor diverselor site-uri) nu aveti obligatia autorizarii activitatii, dar daca de exemplu, prestati servicii sau faceti comert cu diverse bunuri, aveti obligatia autorizarii activitatii.

Articolul 67 din Codul Fiscal defineste activitatile independente ca fiind activitatile care cuprind veniturile din:

realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Sa explicam ce inseamna fiecare categorie de venit in parte.

Daca nu va este clar ce inseamna productie, ce inseamna comert si ce inseamna prestare de servicii si mai ales care sunt diferentele intre ele va puteti ghida asa:

Cumparati bunuri dintr-o parte, peste care va puneti o suma si le vindeti catre alte persoane? Faceti comert.

Cumparati anumite bunuri asupra carora interveniti pentru a le transforma in alt bun si doar atunci le vindeti catre alta persoana? Faceti productie.

Faceti un serviciu cuiva deoarece va pricepeti intr-un domeniu anume si incasati bani pentru asta? Prestati servicii.

Veniturile din profesii liberale sunt veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, acele activitati prestate in baza unei legi speciale care reglementează respectiva profesie. O lista cu aceste activitati gasiti aici.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.

Daca nu va incadrati in nici un tip de venit independent de mai sus si deja ati stabilit cu certitudine ca nu desfasurati nici o activitate dependenta inseamna ca ar trebui sa va incadrati la un tip de venit care nu este considerat independent si prin urmare nu ar putea fi reincadrat ca activitate dependenta.

ALTE tipuri de venituri

Venituri din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri) – sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din inchirierea bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente. Devine activitate independenta inchirierea atunci cand o persoana fizica are un număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal; incepând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.

Venituri din investitii – cuprind veniturile din dividende, dobanzi, castigul din vanzarea/cumpararea de actiuni, venituri din lichidarea unei firme

Venituri din pensii

Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

Venituri din premii si jocuri de noroc – cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62, sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale; cuprind si toate sumele încasate, bunurile şi serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot.

Venituri din alte surse – orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus. In codul fiscal sunt date cateva exemple de venituri din alte surse dar acele exemple nu sunt limitative.

Conditia esentiala pentru a incadra venitul identificat ca impozabil la venituri din alte surse este sa nu poata fi incadrat in nici o categorie prezentata mai devreme.

De asemenea, la art. 117 din Codul fiscal se mai face precizarea ca orice venituri constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată se considera venituri din alte surse.

Daca ati ajuns pana aici si nu ati identificat categoria de venit unde puteti incadra venitul obtinut de voi, nu exista decat doua explicatii: ori ati gresit ceva, ori desfasurati o activitate ilegala. 🙂

Nu va panicati, probabil ati gresit ceva.

Cateva exemple de incadrare a activitatilor pe are le presteaza cei cu care m-am intalnit in cadrul consultatiilor pe care le ofer la sediul nostru ar fi:

(mai completam pe parcurs cu cerinte din comentarii)

PASUL 6 – DETERMINAREA MODALITATII OPTIME DE IMPOZITARE SI STABILIREA EFECTIVA A OBLIGATIILOR DECLARATIVE SI A IMPOZITELOR DATORATE

Acum ca ati identificat categoria de venit pe care o realizati, sa vedem cum o putem impozita si cum o putem optimiza la impozitare.

Daca obtineti venituri din drepturi de autor,  – avem vesti proaste, nu prea aveti ce alegere sa faceti; drepturile de autor sunt impozitate prin retinere la sursa; nu aveti nevoie de o forma juridica de inregistrare.

Veniturile din investitii, din pensii, din premii si jocuri de noroc – se impoziteaza prin retinere la sursa; exista exceptii; nu aveti nevoie de o forma juridica de inregistrare.

Veniturile din inchirieri – se determina pe baza chiriei inscrise in contract din care se deduce o cota de 40% ca si cheltuiala. Daca inchirerea se realizeaza in scop turistic iar camerele sunt situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impunerea se face pe baza unei norme anuale de venit. Pentru veniturile din chirii se depun declaratii de venit anticipat si se platesc contributii anticipate, urmand ca la finalul anului sa se regularizeze venitul; daca aveti sub 5 contracte de inchiriere pe an nu aveti nevoie de o forma juridica de inregistrare.

Daca ati determinat ca ceea ce prestati se incadreaza la profesiile liberale, acestea au un statut aparte, exercitarea acestora fiind reglementate de legi speciale. In cazul in care doriti sa va exercitati profesia liberala organizat ca PFA nu aveti obligatia autorizarii la ONRC. Puteti gasi aici o lista orientativa a acestor profesii liberale. Lista este preluata de pe site-ul ONRC, adica direct de la sursa. Unele profesii pot fi prestate si in cadrul unui SRL. Ramane la alegerea voastra intre aceste doua forme, in functie de respectiva profesie liberala.

Ajungem in sfarsit, la veniturile obtinute din productie, sau comert sau prestare de servicii. Aceste tipuri de venituri nu pot fi prestate fara o forma de inregistrare fiscala. 

Pentru aceste venituri aveti obligatia autorizarii activitatii prestate la ONRC si in consecinta trebuie sa alegeti intre diversele forme de organizare juridica prevazute de legislatia in vigoare.

Acestea sunt:

PFA, Intreprindere Individuala, Intreprindere Familiala, Societate nume colectiv, Societate comandita simpla sau pe actiuni, SRL, SRL-D (debutant), Grup de interes economic, Societate pe actiuni, Societate si companie nationala, Societate europeana holding, Societate europeana constituita prin fuziune, Regie Autonoma, Organizatie cooperatista de credit, Societate cooperativa de credit I si II, Cooperativa agricola I si II, Societate europeana – filiala, Societate europeana sau GIE (grup de interes) cu sediul in Romania, Sucursala Regie Autonoma, Sucursala societate cooperativa, Sucursala a unei firme cu sediul in strainatate.

Desi optiunile se intind pe cateva randuri, in practica avem de fapt doar doua-trei alegeri: PFA, Intreprindere Individuala, SRL sau pentru cine indeplineste conditiile SRL-D.

Impozitarea PFA in 2016

PFA-urile au la dispozitie 2 forme de impozitare – pe norme de venit si in sistem real.

Impozitarea pe norme de venit, consta in impozitarea unei sume fixe determinate prin lege, denumita norma de venit si nu a venitului efectiv realizat. Suma este stabilita in functie de judetul sau sectorul in care PFA-ul isi are sediul. Acest sistem se aplica doar pentru anumite coduri CAEN, (activitati). Lista cu codurile CAEN pentru care se poate aplica sistemul de impozitare pe norme de venit si normele de venit aferente anului 2016 le gasiti aici.

Daca in cursul unui an fiscal se depaseste plafonul de 100.000 euro, PFA-ul este obligat sa treaca de la sistemul de impozitare pe norme de venit la sistemul real.

Impozitarea in sistem real presupune tinerea contabilitatii in partida simpla, impozitul pe venit si contributiile se platesc la venitul estimat la inceputul anului pentru anul in curs, urmand ca la finalul anului sa se depuna declaratii pentru venitul efectiv realizat si sa se regularizeze sumele platite.

Un PFA plateste in anul 2016 urmatoarele impozite :

Impozitarea SRL in 2016

SRL-urile care in anul anterior au realizat o cifra de afaceri mai mica de 100.000 euro (plafon calculat la cursul valutar de la 31.12 al anului precedent) sunt denumite microintreprinderi si se impoziteaza cu:

Pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor mai trebuie indeplinite o serie de conditii pe care nu le detaliez aici deoarece articolul s-ar prelungi la nesfarsit.

SRL-urile care depasesc o cifra de afaceri de 100.000 euro in anul anterior sau in timpul anului platesc impozit pe profit in cuantum de 16%, incepand cu trimestrul in care au depasit plafonul.

PASUL 7 – CAND INTERVINE OBLIGATIA INREGISTRARII CA PLATITOR DE TVA SI CARE SUNT PROBLEMELE DE CARE VA VETI LOVI

In afara de plata impozitului pe veniturile obtinute si plata contributiilor sociale, trebuie sa mai luati in calcul si obligativitatea inregistrarii ca platitor de TVA si plata TVA-ului catre stat.

Obligativitatea inregistrarii ca si platitor de TVA intervine cand:

  1. In cursul unui an, indiferent de forma de organizare (si chiar daca nu aveti nici o forma de organizare ci realizati venituri ca si persoana fizica) depasiti plafonul de 220.000 ron/an; plafonul se calculeaza proportional cu timpul efectiv in care ati obtinut veniturile in timpul unui an fiscal; astfel, daca v-ati infiintat in luna iunie a unui an, plafonul se calculeaza doar pentru 6 luni din anul respectiv adica 220.000 ron/12*6 luni de activitate.
  2. Prestati servicii catre persoane impozabile din UE. In acest caz aveti obligatia sa va inregistrati in Registrul Operatorilor Intracomunitari si sa obtineti un numar valid de TVA. Numarul de TVA poate fi valabil doar pentru operatiile realizate in UE sau poate fi valabil pentru toate operatiile desfasurate, inclusiv cele de pe teritoriul Romaniei (un fel de TVA full option, cum imi place mie sa spun).
  3. Realizati achizitii de bunuri si servicii din afara Romaniei, din UE. Daca achizitionati servicii din UE, chiar si in valoare de o suma modica,  trebuie sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI). Pentru achizitii de bunuri, exista acest plafon de 10.000 euro sub care nu aveti obligativitatea inscrierii in ROI.

De retinut la acest capitol:

De mentionat faptul ca la momentul actual (ianuarie/februarie 2016) SRL-urile obtin foarte greu spre deloc numarul de TVA, de vina fiind declaratia 088 care trebuie depusa de catre firme, in urma careia fiscul constata ca „nu ati justificat intentia si nu ati dovedit capacitatea” sa detineti un numar valid de TVA. Mai multe detalii despre declaratia 088 gasiti in acest articol scris de mine pentru AvocatNet.

Totodata, mai multe amanunte despre obtinerea codului de TVA la PFA-uri gasiti in acest articol, din care veti observa ca PFA-urile pot obtine acest numar de TVA mult mai usor decat SRL-urile, cel putin in acest moment.

Astept comentarii si sugestii de informatii care sa completeze articolul.

Daca lucrurile tot nu sunt clare sau doriti o solutie aplicata situatiei dvs. particulare, va astept la o consultatie la biroul nostru din Strada General Berthelot nr. 21 etaj 1 apt. 7, interfon 7. Daca nu sunteti din Bucuresti, consultatia se poate realiza si pe skype.

Consultatia consta 250 lei si mai multe amanunte gasiti aici.

Exit mobile version